АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ. 1. Під дією ультрафіолетового випроміню-

Прочитайте:
  1. Галогено- та гидроксипохідні вуглеводнів та їх тіоаналоги
  2. П’яти та шестичленні гетероциклічні сполуки з одним та двома гетероатомами та їх конденсовані похідні
  3. ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ

1. Під дією ультрафіолетового випроміню-

вання через деякий час шкіра темнішає.

Синтез якої речовини активізується ульт-

рафіолетовим випромінюванням у пігмент-

них клітинах?

* A. Меланіну

B. Кератину

C. Ліпідів

D. Елеїдину

E. Кератогіаліну.

2. З віком у шкірі людини з’являються змо-

ршки та складки. Зміни в яких переважно

структурах шкіри викликають цей стан?

A. В підшкірній жировій клітковині

B. В колагенових волокнах

C. В епідермісі

D. В аморфній речовині

* E. В еластичних волокнах.

3. У зародка порушено процес сегментації

дорзальної мезодерми й утворення сомі-

тів. У якій частині шкіри та її похідних мож-

ливі порушення розвитку?

* A. Дерма

B. Сальні залози

C. Потові залози

D. Волосся

E. Епідерміс.

4. В препараті шкіри людини виявлена за-

лоза, яка складається з двох секреторних

відділів у формі мішечків, які відкривають-

ся у загальну вивідну протоку. Яка це за-

лоза?

* A. Проста розгалужена альвеолярна

B. Проста нерозгалужена альвеолярна

C. Складна нерозгалужена альвеолярна

D. Проста розгалужена трубчаста

E. Складна розгалужена альвеолярна.

5. В травматологічне відділення поступив

чоловік з опіками волосистої частини голо-

ви, в результаті яких загинули клітини всіх

шарів епідермісу аж до базальної мембра-

ни. За рахунок яких структур буде прохо-

дити епітелізація ураженої поверхні?

A. Клітин сосочкового шару дерми

B. Клітин сітчастого шару дерми

* C. Клітин волосяних фолікулів

D. Клітин волосяної сумки

E. Клітин волосяного сосочка.

6. У людей монголоїдного типу у дермі

шкіри куприкової ділянки зустрічаються

клітини, які формують так звану монголь-

ську пляму. Відомо, що ці клітини походять

з клітин нервового гребня і синтезують піг-

мент меланін. Як називаються ці клітини?

A. Макрофаги

B. Ліпоцити

C. Адвентиційні

* D. Пігментоцити

E. Фібробласти.

7. Шкірний епітелій походить з ектодерми.

Це багатошаровий або псевдобагатоша-

ровий епітелій. Яка локалізація не є харак-

терною для нього?

A. Ротова порожнина

B. Стравохід

C. Рогівка ока

* D. Шлунок

E. Піхва.

8. В епiдермiсi містяться клітини, що вико-

нують захисну функцію; вони подiбнi за

морфологiєю до дендритних клiтин

лiмфовузлiв, селезiнки, тимусу, мають мо-

ноцитарний генез. Визначте, якi це

клiтини?

A. Кератиноцити базального шару

B. Кератиноцити зернистого шару

C. Кератиноцити остистого шару

* D. Клiтини Лангерганса

E. Меланоцити.

9. Відомо, що ніготь - це рогова пластинка,

яка є похідною епідермісу. З якої зони

утворюється епітеліальна частина нігтьо-

вого ложа?

* A. Росткова зона епідермісу

B. Сосочковий шар дерми

C. Зернистий шар епідермісу

D. Блискучий шар епідермісу

E. Роговий шар епідермісу.

10. В який період ембріогенезу починаєть-

ся формування нігтя?

A. Третій тиждень

B. Перший місяць

C. Другий місяць

* D. Третій місяць

E. Шостий місяць.

11. В судово-медичнiй практицi перiодично

виникає необхiднiсть iдентифiкувати осо-

бу. Для цiєї мети використовують метод

дактiлоскопiї. Пояснiть, особливостями бу-

дови якого шару визначається

iндивiдуальний малюнок шкiри пальцiв.

A. Сiтчатого шару дерми

B. Епiдермiсу, дерми i гiподерми

C. Епiдермiсу

D. Епiдермiсу i дерми

* E. Сосочкового шару дерми.

12. З вiком шкiра людини набуває зморшок

та складок. Змiни у яких структурах голов-

ним чином викликають цей стан?

A. У епiдермісі

B. У колагенових волокнах

* C. У еластичних волокнах

D. У пiдшкiрній жировій клітковині

E. У аморфній речовині.

13. Внаслiдок контакту на виробництвi зi

сполуками хрому у жiнки 34 рокiв виник

алергічний дерматит обох рук. Якi клiтинишкiри переважно взяли участь у реалiзацiї

цього захворювання?

* A. Tканиннi базофiли

B. Лiмфоцити

C. Плазматичнi клiтини

D. Макрофаги

E. Нейтрофiли.

14. У хлопчика 7 років вiдбулася травма

шкiри з пошкодженням сiтчастого шару. За

рахунок дiяльностi яких диферонiв клiтин

вiдбудеться регенерацiя даного шару?

* A. Фiбробластичного

B. Лiмфобластичного

C. Макрофагічного

D. Нейробластичного

E. Немає правильної відповіді.

15. При бiопсiї молочної залози виявленi

клiтини зiрчастої форми, розташованi

помiж базальною мембраною та лактоци-

тами. Назвiть джерело розвитку цих

клiтин?

A. Дерматом

B. Нефрогонотом

C. Склеротом

* D. Шкiрна ектодерма

E. Мiотом.

16. При хворобі Адісона спостерігається

гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з

загальним джерелом для розвитку мела-

ноцитів шкіри та мозкової речовини надни-

ркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

* D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.

17. У хворого 30-ти рокiв виявлена зло-

якiсна пухлина шкiри. Якi клiтини

епiдермiсу беруть участь в iмуннiй

вiдповiдi?

A. Клiтини остистого шару

B. Кератиноцити i клiтини Меркеля

C. Кератиноцити

D. Клiтини Меркеля

* E. Т-лiмфоцити.

18. Зроблено зрiз шкiри пальця i забарв-

лено гематоксилiном i еозином. Виявлено

широкi мiжклiтиннi щiлини в роговому шарi

епiдермiса i посилене злущення поверхне-

вих лусочок. Це явище можна пояснити

пiдвищеною кiлькiстю в них:

A. Ламелярних тiлець

B. Фiлагрину

C. Інволукрину

D. Пухирцiв газу

* E. Кератиносом.

19. Відомо, що сітчастий шар шкіри скла-

дається з щільної неоформленої сполучної

тканини. З якого джерела розвивається

цей шар шкіри?

А. Ектодерми

В. Ентодерми

С. Міотому

D. Склеротому

* Е. Дерматому.

20. Потові залози виділяють піт - секрет,

який містить 98% води, таким чином вико-

нуючи функцію терморегуляції організму. У

яких прошарках шкіри знаходяться секре-

торні відділи цих залоз?

А. У базальному прошарку епідермісу

В. В остистому прошарку епідермісу

С. У сосочковому прошарку дерми

* D. У сітчастому прошарку дерми

Е. У жировій клітковині.


Дата добавления: 2015-05-19 | Просмотры: 212 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.007 сек.)