АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. 1. На гістологічному препараті сім’яника

Прочитайте:
  1. APUD – СИСТЕМА (СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ)
  2. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  3. III.С целью систематизации знаний составьте таблицу по предлагаемой схеме.
  4. IV. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОЛОВЫ И ШЕИ
  5. IV. Сердечно-сосудистая система
  6. IV. Центральная нервная система, эстезиология
  7. V. Нервная система и органы чувств
  8. V. Периферическая нервная система
  9. V2: 5 Дыхательная система
  10. V2: 6 Мочеполовая система

1. На гістологічному препараті сім’яника

між звивистими канальцями виявляються

клітини великих розмірів, кулястої або ба-

гатокутної форми з ацидофільною цито-

плазмою, яка містить багато ліпідних гра-

нул. Що продукують ці клітини?

* A. Тестостерон

B. Прогестерон

C. Інгібін

D. Естроген

E. Лютропін.

2. При мікроскопії еякулята ліквідатора

аварії на атомній електростанції виявлено

олігоспермію - недостатню кількість спер-

матозоїдів. Які структури статевої системи,

в котрих відбувається сперматогенез, за-

знали ушкодження?

A. Прямі канальці

B. Сітка сім'яника

* C. Звивисті сім'яні канальці

D. Виносні канальці

E. Протока придатку.

3. На гістологічному препараті звивистого

сім'яного канальця видно клітини, які роз-

ташовані у бухтоподібних заглибинах підт-

римуючих клітин, мають великі розміри та

є тетраплоїдними. Вони вступають в про-

фазу І-го поділу мейозу. Що це за клітини?

A. Сперматоцити другого порядку

B. Сперматогонії типа В

C. Сперматиди

D. Сперматогонії типа А

* E. Сперматоцити першого порядку.

4. При обстеженні хворого з эндокринною

патологією встановлено, що в плазмі крові

підвищено рівень тестостерону. Які клітини

в організмі чоловіка відповідальні за про-

дукцію цього гормону?

A. Сперматогенні клітини

B. Клітини передміхурової залози

C. Сустентоцити сім’яників

D. Клітини сім’яних пухирців

* E. Гландулоцити сім’яників.

5. На гістологічному препараті представ-

лено орган з великою кількістю канальців,

стінка яких утворена власною оболонкою,

що складається з базального, міоїдного і

волокнистого шарів. На базальній мем-

брані розташовані підтримуючі клітини (су-

стентоцити) та сперматогенний епітелій.

Вкажіть, який орган представлено на пре-

параті

A. Сім`яні міхурці

* B. Сім`яник

C. Передміхурова залоза

D. Сім`явиносна протока

E. Придаток сім`яника.

6. В гістологічному препараті сім'яника в

пухкій волокнистій сполучній тканині між

звивистими канальцями визначаються гру-

пи великих клітин неправильної кулястої

форми з світлим ядром та ацидофільною

цитоплазмою. Визначте функцію цих клі-

тин

A. Бар'єрна

* B. Продукція тестостерона

C. Продукція естрогенів

D. Трофічна

E. Опорна.

7. При обстеженні хворого встановлено,

що у плазмі крові міститься надлишкова

кількість тестостерону. Які органи у хворо-

го слід обстежити у першу чергу?

A. Гіпофіз, сім’яники, передміхурова зало-

за

* B. Сім’яники, гіпофіз, кора надниркових

залоз

C. Сім’яники, передміхурова залоза

D. Сім’яники, гіпоталамус, гіпофіз

E. Сім’яники, гіпофіз.

8. В біоптаті яєчка в стінці звивистих кана-

льців визначено клітини на різних стадіях

сперматогенезу. Яку назву мають клітини

після завершення фази росту?

A. Сперматогония типу А

B. Сперматозоїд

* C. Сперматоцит І порядку

D. Сперматозоон

E. Сперматоцит ІІ порядку.

9. Після оперативного втручання було ви-

далене кістозне утворення малого тазу.

При гістологічному дослідженні визначено,

що воно походить з правого сім’яного пу-

хирця. Який епітелій вистиляє порожнину

сім’яного пухирця?

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий кубічний

* C. Одношаровий циліндричний

D. Багатошаровий плоский

E. Багатошаровий кубічний.

10. В стінці жовточного мішка виявляються

клітини з крупними ядрами, підвищеним

вмістом глікогену і високою активністю лу-

жної фосфатази. Ці клітини с кров’ю по су-

динам мігрують в статеві валики. В які клі-

тини чоловічої статевої системи вони ди-

ференціюються?

A. Клітини Лейдіга

B. Фібробласти

C. Підтримуючі клітини

* D. Сперматогенні клітини

E. Клітини крові.

11. В одному із відділів сім’явиносних шля-хів епітеліоцити слизової оболонки мають

аксонему. Вкажіть відділ?

A. Сітка яєчка

B. Виносні канальці та протока над”яєчка

(придатка яєчка)

C. Сім”явиносна та сім”явипорскувальна

протоки

* D. Сітка яєчка та виносні канальці

E. Протока над”яєчка та сім”явиносна про-

тока.

12. На гістологічному препараті одного з

відділів сім’явиносних шляхів епітелій сли-

зової оболонки дворядний. Призматичні

клітини із стереоциліями на апікальній по-

верхні чергуються з вставними клітинами.

Є м’язова та адвентиційна оболонка. Який

відділ сім’явиносних шляхів поданий на

препараті?

A. Прямі сім’яні канальці

B. Сім’явипорскувальна протока

C. Сім’явиносна протока

D. Виносні канальці сім’яника

* E. Протока над’яєчка.

13. У хлопчика 15 років порушено форму-

вання вторинних статевих ознак внаслідок

недостатнього синтезу тестостерону. Які

гормони переважно регулюють утворення

цього гормону в сім'яниках?

А. Фолітропін

* В. Лютропін

С. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Пролактин.

14. В експерименті на самцях щура вияв-

лено інтенсивний синтез в гіпофізі лютеїні-

зуючого гормону. Які клітини чоловічої го-

нади будуть стимулюватися вказаним гор-

моном у першу чергу?

А. Клітини Сертолі (сустентоцити)

* В. Клітини Лейдига (ендокриноцити)

С. Сперматогонії

D. Сперматиди

Е. Сперматоцити.

15. В експерименті на самцях щура вияв-

лено зниження секреції в гіпофізі лютеїні-

зуючого гормону. Активність яких клітин

чоловічої гонади буде знижена у першу

чергу?

А. Клітин Сертолі (сустентоцитів)

* В. Клітин Лейдіга (ендокриноцитів)

С. Сперматогоній

D. Сперматид

Е. Сперматоцитів.

16. При мікроскопічному дослідженні гісто-

логічного зрізу одного з органів чоловічої

статевої системи виявлені потужні пучки

гладкої м'язової тканини, між якими розта-

шовані альвеолярні залозки. Вивідні про-

токи залозок впадають в порожнину, що

вистелена перехідним епітелієм. Визначте,

який це орган.

А. Яєчко

* В. Передміхурова залоза

С. Придаток яєчка

D. Сім`яні міхурці

Е. Сім`явиносна протока.

17. Внаслідок механічної травми калитки у

хворого виявлено крововилив у білочну

оболонку яєчка. Визначте, чим саме утво-

рена ця оболонка?

А. Епітеліальною тканиною

* В. Щільною сполучною тканиною

С. Пухкою сполучною тканиною

D. Поперечно-смугастою м'язовою ткани-

ною

Е. Гладкою м'язовою тканиною.

18. При пошкодженні гематотестикулярно-

го бар'єру внаслідок травми яєчка спосте-

рігається порушення синтезу одного з ви-

дів інгібіна. Які клітини, що його синтезу-

ють, були при цьому ушкоджені?

А. Клітини Лейдига

В. Сперматоцити 1-го порядку

С. Сперматоцити 2-го порядку

D. Сперматиди

* Е. Сустентоцити.

19. Внаслідок пригнічення синтезу тестос-

терону у хворого спостерігається недоста-

тній розвиток вторинних статевих ознак.

Визначте локалізацію клітин, що синтезу-

ють означений гормон.

А. У складі внутрішньої вистилки звитого

сім'яного канальця

* В. У прошарках сполучної тканини, що

супроводжують гемокапіляри яєчка

С. У протоках придатка

D. У сітці яєчка

Е. У прямих сім'яних канальцях.

20. Однією з причин втрати фертильності

сім'яною рідиною є порушення рухливої

функції сперматозоїдів. З яких органел

сперматид формується хвіст?

А. З ендоплазматичної сітки

* В. З мікротрубочок і центріолей

С. З комплексу Гольджи

D. З рибосом

Е. З мітохондрій.


Дата добавления: 2015-05-19 | Просмотры: 347 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)