АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Ціль викладання дисципліни

Прочитайте:
  1. Програма навчальної дисципліни.
  2. Тема 1. “Історія медицини як наука та предмет викладання у світі і в Україні”.
  3. Тема 2. “Історія медицини як наука та предмет викладання в Україні і в ОДМУ”.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

Проректор з науково-педагогічної

роботи ОДМУ, з.д.н.т. України,

професор_________Бажора Ю. І.

«____» _______________ 2011 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

Для спеціальності 7. 110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа»

Факультет: медичний.

Кафедра: судової медицини та медичного законодавства

 

Форма навчання Курс Сем. Кількість годин Підсумк. модульний контроль (сем)
Всього Аудиторних
лекції практ. занят лабор. занят сем. занят СРС
Денна VII-VIII 90 кредитів ЕСТS-3,0 - -     VII-VIII 1 модуль, змістових модулів 7

 

Робочу програму склали: ас. Ларсон Л. М. на підставі типової програми з судової медицини МОЗ України ЦМК з вищої медичної освіти від 2010 р. з урахуванням галузевих стандартів (ОКХ, ОПП-2003 р.).

Завідувач кафедри _________ д. мед. н. проф. Кривда Г. Ф.

Програма обговорено на засіданні кафедри 2011 р. протокол № .

 

Програму ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін «__» _______ 2011р. протокол № ___.

Програма затверджена на засіданні Центральної координаційно-методичної Ради університету «___» _______2011р. протокол №_____
1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ціль викладання дисципліни.

Судова медицина та її практична частина (судово-медична експерти­за) це наука, яка являє собою сукупність медичних, біологічних і інших знань, творчо перероблених й спрямованих на здійснення задач правосуддя і охорони здоров'я.

Експертиза призначається у випадках, коли при виконанні дізнання, попереднього слідства, при судовому розгляді необхідні спеціалізовані знання науки, техніки, мистецтва та ремесла. Експертиза здійснюється експертами відповідних закладів або іншими спеціалістами, призначеними особою, здійснюючою дізнання, слідчим, прокурором і судом. Експертом може бути визнана будь яка особа, яка володіє необхідними знаннями для складання заключення.

Серед різного роду і виду експертиз тільки судово-медична має державну структуру, що особливо визначає значення людини у системі за­конодавства і турботі про її здоров’я та гідність особи.

До участі у виконанні судово-медичних експертиз можуть бути залучені тільки спеціалісти, які одержали вищу медичну освіту. При виконанні цієї роботи ці особи за своїм процесуальним станом є експертами (Наказ Міністерства охорони здоров'я № 6 від 17.01.1995 р.).

При виборі лікаря, виконуючого обов'язки судово-медичного експер­та, діюче законодавство нашої держави не робить різниці між випускни­ками різних факультетів медичних ВНЗ-ів. Вибір лікаря-експерта не залежить від стажу практичної роботи, спеціальності, посади та ін. Тому вимоги до рівня знань та ступеню практичної майстерності студентів мають бути однаковими, незалежно від профілю спеціальності майбутнього лікаря. Звідси витікає необхідність і пра­вомірність єдиної програми з судової медицини для студентів ліку­вального, педіатричного та стоматологічного факультетів.

У зв'язку з цим кожному лікареві необхідно придбати тверді знання з основних розділів судової медицини і вміння використати їх у практиці.

Крім того, в обов'язки лікаря, виконуючого функції судово-медич­ного експерта (як кожного лікаря), входить сприяння органам охорони здоров'я у поліпшенні якості лікувальної допомоги населенню, у бо­ротьбі за пониження рівня захворювань і смерті, за оздоровлення умов праці та побуту.

Тому основною метою навчання з предмету "Судова медицина" є підготовка лікаря загального профілю для виконання ним обов'язків судо­во-медичного експерта по завданню судово-слідчих органів і виконання задач з охорони здоров'я й подальшому поліпшенню якості ліку­вально-профілактичної допомоги населенню.
1.2. Задачі щодо вивчення дисципліни. Викладання судової медицини у вищих учбових медичних закладах України по єдиній програмі для усіх факультетів передбачає, що кожний лікар, незалежно від обраної спеціальності та виконуваної ро­боти, повинен бути готовим до виконання обов'язків експерта, як цього потребує процесуальне законодавство. Сучасний спеціаліст судово-медич­ний експерт повинен бути високоосвіченою, всебічно розвинутою людиною. Він повинен творчо опанувати свою спеціальність, глибоко оволодіти теорією і вміло використовувати знання на практиці, удосконалювати свою лікувальну майстерність, пам'ятати про високе покликання лікаря, про відповідальність перед народом.

Студент повинен знати

- закони, спрямовані на охорону недоторканості особистості в Україні;

- положення українського законодавства про судово-медичну експер­тизу, права, обов'язки та відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення, а також основні закони, які регулюють діяльність медичних працівників;

- сучасні научні дані з усіх розділів судової медицини, а також використання основних методів дослідження, основних об'єктів судо­во-медичної експертизи (експертиза трупів, живих осіб та речових до­казів).

Студент повинен вміти

Згідно з державними стандартами вищої освіти (освітньо-професійної програми підготовки) – (ОПП) студент медичних та педіатричних факультетів повинен вміти.:

П.П.154, П.П.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності.  
П.П.161, П.П.172 Демонструвати вміння опису та вилучення речових доказів біологічного походження.
П.П.162, П.П.173 Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень.  
П.П.174 П.П. 163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб.
П.П.175 П.П. 164 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження трупа з ціллю встановлення причин насильницької смерті.

 


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 224 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)