АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Кешіккен (отставленный) алкогольді абстинентті

Прочитайте:
  1. II. Алкогольді абстинентті синдром
  2. Жедел алкогольді интоксикация
  3. Жедел алкогольді интоксикация емі

синдромныњ клиникалыќ варианттары (Гофман А.Г. жєне т.б., 1991)

Варианттары Клиникалыќ кµріністері
Алкогольге єуестік болмауымен толыќ емес КААС Тањертењгі уаќыттарда субъективті т‰рде бас жазуѓа ±ќсас физикалыќ жєне психикалыќ дискомфорт сезімімен кµрінеді, алкогольге єуестікпен бірге ж‰рмейді.
Алкогольге єуестікпен толыќ емес КААС Тањертењгі уаќыттарда єрт‰рлі интенсивтіліктегі алкогольге єуестікпен бірге ж‰ретін физикалыќ жєне психикалыќ дискомфорт сезімі.
К‰рделі КААС Физикалыќ жєне психикалыќ дискомфорт сезімі жєне єрт‰рлі дењгейдегі алкогольге єуестікпен бірге ж‰ретін айќын соматовегетативті жєне неврологиялыќ б±зылыстар.

2 сатыдаѓы алкоголизммен науќастардаѓы моральді-этикалыќ жєне эмоциональді-еріктік б±зылыстардыњ жеке кµріністерініњ жиілігі

(Альтшулер В.Б., 1983)

Клиникалыќ кµріністері % аныќталуы
Ќызыѓушылыќтар шењберініњ тарылуы 89,7%
Эмоциональді дµрекілену 90,5%
Эгоцентризм 79,9%
Т±раќсыздыќ пен µтірікшілдік 70,8%
Міндеттілік сезімініњ єлсіреуі 84,5%
Туыстыќ сезімініњ сууы 81,7%
Ауруына критикасыз кµзќарас 69,9%
Жадыныњ нашарлауы 39,5%
Интеллектуальді ќ±лдырау 26,7%

Алкоголизм кезіндегі т±лѓа деградациясыныњ негізгі варианттары

(Энтин Г.М., 1979)

Вариант Клиникалыќ кµріністері
Алкогольді-психопат тєрізді тип бойынша деградация Моральді-этикалыќ ж‰ріс-т±рыс нормаларын жоѓалтумен, µтірікшілдікпен, маќтаншаќтыќпен, дµрекі алкогольді єзілмен, µз т±лѓасын асыра баѓалаумен, маск‰немдікке критиканыњ болмауымен эмоциональді-еріктік сфера б±зылыстары басым. Аффективті табандылыќ, эйфориядан депрессивті жаѓдайѓа тез ауысу, аффектті ±стай алмау, агрессия элементтерімен ашу-ызалылыќ тєн. Науќастар паразиттік µмір салтына бейім, айналадаѓылармен жиі ќаќтыѓысады. Жады мен интеллект б±зылыстары айќын емес. Спиртті ішімдікті ќоюѓа жєне алкогольге тєуелділіктен емделуге талпыныстыњ болмауы.
Органикалыќ-ќантамырлыќ тип бойынша деградация Бірінші орынѓа интеллектуальді-мнестикалыќ ќ±лдырау шыѓады, жады, зейінніњ нашарлауымен, ойлаудыњ баяулауы, апатия, аќыл-ойлыќ пен психикалыќ жоѓары шаршаѓыштыќ жєне ењбекке ќабілеттіліктіњ айтарлыќтай тµмендеуімен кµрінеді. Абстиненцияѓа суицидальды тенденциялармен депрессивті жаѓдайлар тєн. Б±л симптомдар ОЖЖ-њ органикалыќ патологиясы бар алкоголизммен науќастарда айќыныраќ (ќантамырлыќ, травматикалыќ жєне басќа да генезді). Т±лѓа деградациясыныњ б±л т‰рімен науќастар т±рмыста бейімделген, олар медициналыќ кµмекке µз еріктерімен келеді, алкогольге ќарсы емге ќарсылыќ кµрсетпейді, біраќ-та ерік єлсіздігі мен аффективті т±раќсыздыќќа байланысты ±заќ ремиссияѓа ќол жеткізу ќиын.
Аралас тип бойынша деградация Ењ жиі кездесетін вариант. Эмоциональді-еріктік жєне интеллектуальді-мнестикалыќ б±зылыстардыњ бірге ж‰руімен сипатталады. Аурудыњ µте ерте сатыларында алкогольді-психопат тєрізді тип бойынша эмоциональді-еріктік б±зылыстар басым болады, ал ары ќарай интеллектуальді ќ±лдырау психопат тєрізді кµріністерді ыѓыстырады да, бірінші орынѓа органикалыќ-ќантамырлыќ деградация шыѓады.

Алкогольді психоорганикалыќ синдром формалары

(Энтин Г.М., 1990)


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 473 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.014 сек.)