АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

E.Jellinek бойынша (1960)

Прочитайте:
  1. A. Вейсбрем бойынша
  2. D. Берше-Дубов –Уваров бойынша
  3. Возрастные поправочные коэффициенты к величинам максимального потребления кислорода по номограмме I. Adtrand (1960)
  4. Жіктелуі (Г.Н.Красовский бойынша)
Алкогольді шектен тыс ќолдану т‰рлері Клиникалыќ кµріністері
Альфа-алкоголизм Алкоголь теріс психологиялыќ ќ±былыстар мен жаѓымсыз соматикалыќ сезімдерді жењілдету ќ±ралы ретінде ќолданылады. Алкогольге толеранттылыќтыњ жоѓарылауы байќалады. Психикалыќ жаѓдайы мен єлеуметтік іс-єрекеттерінде айтарлыќтай µзгерістер болмайды. Ауру болып табылмайды.
Бета-алкоголизм Алкогольді шектен тыс ќолдану сол єлеуметтік ортаныњ салт-дєст‰ріне байланысты. Алкогольге психикалыќ жєне физикалыќ тєуелділік жоќ.
Гамма-алкоголизм Спиртті ішімдіктерді шектен тыс ќолдану кезінде мµлшерлік баќылауды жоѓалтумен алкогольге психикалыќ жєне физикалыќ тєуелділік т‰зіледі. Аурудыњ ‰деуі. Шектен тыс ќолданудыњ кезењдік т‰рі. Єлеуметтік-ењбектік адаптацияныњ айќын б±зылыстары. Алкоголизмніњ б±л формасы к‰шті спиртті ішімдіктерді шектен тыс ќолданѓанда дамиды.
Дельта-алкоголизм Психикалыќ тєуелділік басым. Спиртті ішімдікті ќабылдауды баќылау ќабілетініњ саќталуымен, маск‰немдіктіњ ‰здіксіз формасы. Аурудыњ баяу ‰демелілігі. Єлеуметтік-ењбектік адаптацияныњ саќталуы. Алкоголизмніњ б±л формасы ж‰зім шараптарын ќолданѓанда дамиды.
Ипсилон-алкоголизм Циклды т‰рде ќайталанатын ішкілікке салынулар т‰ріндегі формасы, дипсоманиялар.

А.А.Портнов жєне И.Н.Пятницкая бойынша АЛКОГОЛИЗМНІЊ ЖІКТЕЛУІ

Аурудыњ сатысы Негізгі кµріністері
Бастапќы немесе неврастениялыќ Алкогольге деген жєне мастану жаѓдайына жетуге баѓытталѓан жабысќаќ (обсессивті) єуестік пайда болады. Б±л кезде науќас жиі б±л жаѓдаймен к‰ресуге тырысады. Ќорѓаныстыќ ќ±су рефлексі жоѓалады. Мµлшерлік баќылау тµмендейді жєне алкогольді ќабылдау кезінде мµлшерлеу сезімі жоѓалады. Алкогольге толеранттылыќтыњ µсуі т‰рінде реактивтілік µзгереді. Эпизодтыдан ж‰йелі маск‰немдікке ауысу болады. Мастану т‰рі µзгереді. Ішу жµнінде обсессивті ойлар, ішуге м‰мкіндік болмаѓан кезде дистимия болады, палимпсесттер тєн.
Орташа немесе наркотикалыќ Алкогольге жабысќаќ єуестікпен бірге алкогольді ќабылдауды тоќтатќан кезде дамитын абстинентті б±зылыстар пайда болады. Науќастыњ осы µте жаѓымсыз сезімдерден алкогольдіњ жања порцияларын ќабылдау жолымен ќ±тылуѓа тырысуы оѓан деген жабысќаќ єуестікке айналады. Реактивтіліктіњ µзгеруі алкогольге максимальді толеранттылыќ т‰зілуіне алып келеді (симптом «плато»). Алкогольді ќабылдау єрт‰рлі кезењділіктегі ‰немі ќабыдауѓа ауысады, псевдоішкілікке салынулар пайда болады, мастану амнезиясы дамиды. Єрт‰рлі м‰шелердіњ заќымданулары т‰ріндегі алкоголизмніњ соматикалыќ жєне неврологиялыќ салдары пайда болады. Алкогольді психоз дамуы м‰мкін.
Соњѓы немесе энцефалопатия-лыќ Алкогольге компульсивті єуестік пайда болады. Реактивтіліктіњ µзгеруі алкогольге толеранттылыќтыњ тµмендеуіне алып келеді, шынайы ішкілікке салыну пайда болады. Абстинентті синдром ќ±рамында психопатологиялыќ компонент пайда болады, ситуациялыќ баќылау жоѓалады. Алкогольді деменция дамиды. Ішкі м‰шелердіњ ауыр заќымданулары болады. Алкогольді психоздар жиі.

АЛКОГОЛИЗМНІЊ ЖІКТЕЛУІ

Н.Н.Иванец бойынша:

1. Ауру ‰демелілігініњ ќарќыны

- тµмен

- орташа

- жоѓары

2. Ауру сатысы –клиникалыќ кµрінісініњ ауырлыѓы

1; 1-2; 2-3; 3

3. Алкогольді шектен тыс ќолдану т‰рі

- жеке алкогольді эксцестер

- псевдоішкілікке салынулар

- жоѓары толеранттылыќ фонындаѓы ‰немі маск‰немдік

- кезектесетін маск‰немдік

- тµмен толеранттылыќ фонындаѓы ‰немі маск‰немдік

- шынайы ішкілікке салынулар

4. Алкоголизмніњ єлеуметтік салдары

- жењіл

- орташа ауырлыќтаѓы

- ауыр

5. Алкоголизмніњ сомато-неврологиялыќ салдары

- сомато-неврологиялыќ диагноз


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 628 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.017 сек.)