АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

II. Алкогольді абстинентті синдром

Прочитайте:
  1. E Эпилептический синдром
  2. E. Шегрен синдромында
  3. F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
  4. F59 Неуточненные поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами.
  5. I I. ОБЩИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ.
  6. I. Острые рефлекторные вертебральные синдромы
  7. I. Синдром вегетативной (вегетососудистой) дистонии.
  8. II. Отечный синдром.
  9. II. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ

Алкогольді абстинентті синдром ќ±рылымы

Б±зылыстар т‰рі Клиникалыќ кµріністері
Соматовегетативті б±зылыстар Бас ауыруы, тілдегі жабынды, іш кебуі, с±йыќ ‰лкен дєрет, анорексия, ж‰рек айну, ќ±су, ж‰рек аймаѓындаѓы ауру сезімі, ентігу, артериальді гипертензия, тахикардия, гипергидроз,
Неврологиялыќ б±зылыстар Тіл, ќабаќ, аяќ-ќол треморы, нистагм, атаксия, б±лшыќ ет гипотониясы, к‰шейген дермографизм, жоѓары сіњірлік рефлекстер, тізе табаќшалары мен аяќ басыныњ клонусоидтары, алаќан-иектік рефлекстіњ пайда болуы (Маринеско-Радовици симптомы), бет б±лшыќ еттерініњ тынышсыздыѓы, саусаќ-м±рындыќ сынаќты орындау кезіндегі дµрекі ќалт кетулер, кµз алмалары конвергенциясыныњ єлсіздігі, дененіњ єр жеріндегі парестезиялар, ќол жєне аяќ б±лшыќ еттерініњ тырысулары, эпилептиформды ±стамалар.
Психопатологиялыќ б±зылыстар Астения, ‰рей, ішкі мазасыздыќ, тынышсыздыќ, жабырќањќылыќ, апатия, ашушањдыќпен дисфория, аффективті лабильділік. ¦йќы б±зылысы (±йќыѓа кету б±зылысы, беткей ±йќы, ерте ояну, ќорќынышты т‰стер, т‰нгі ±йќыныњ циклдыќ ќ±рылымыныњ 3 жєне 4 сатыларыныњ «баяу ±йќы» (±йќы-дельтасы)) толыќ депривациясымен б±зылысы. Интеллектуальді-мнестикалыќ сферадаѓы µткінші б±зылыстар: т±раќсыз зейін, оныњ кµлемініњ азаюы, зейінніњ басќа жаќќа тез ауысуы, ойын жинаќтау ќиындыѓы, интеллектуальді ќызмет баяулауы, есте саќтаудыњ, аќпаратты ±стап т±рудыњ жєне ќайта жањѓыртудыњ єлсіздігі. Жеке элементарлы есту, кµру жєне тактильді иллюзиялар, галлюцинациялар болуы м‰мкін.

Алкогольді абстинентті синдромныњ т‰зілу динамикасы

Этаптары ААС т‰зілуініњ динамикасы
  I этап Бастапќыда ААС алкогольдіњ айтарлыќтай дозасын ќабылдаѓан соњ пайда болады жєне тез ќайтатын астениямен, вазомоторлы жєне вегетативті б±зылыстармен кµрінеді. ААС-њ жедел кезењініњ ±заќтыѓы 4 тєуліктен аспайды. Б±л этап алкоголизмніњ 2 сатысы т‰зілуініњ бастапќы кезењіне тєн.
  II этап ААС жоѓары толеранттылыќ фонында ішілген алкоголь мµлшеріне байланыссыз пайда болады. ААС барлыќ компоненттерініњ клиникалыќ кµріністерініњ жєне олардыњ аѓымыныњ ±заќтыѓыныњ ауырлыѓы жоѓарылайды (жедел кезењ ±заќтыѓы 2-аптаѓа дейін). Алкогольге єуестік к‰шейеді – к‰нніњ екінші жартысында бір рет ќабылдаудан тањертењгі уаќытќа жєне де к‰н бойында бірнеше реттік бас жазуларѓа ауысады.
  III этап   Алкогольге єуестік, ААС–њ психопатологиялыќ, соматовегетативті жєне неврологиялыќ кµріністері максимальді т‰рде айќындала т‰седі. Эпилептиформды ±стамалар болуы м‰мкін, есту, тактильді жєне кµру иллюзиялары, галлюцинациялары пайда болады. Функциональді соматикалыќ аурулардыњ µршуі. Жедел алкогольді психоздар дамуыныњ ќаупі жоѓарылайды. Б±л этап алкоголизмніњ 2 сатысына тєн.
  IV этап ААС толеранттылыќтыњ тµмендеуі фонында алкогольдіњ аз дозасын ќабылдаѓанда пайда болады. ААС –њ барлыќ компоненттері т±раќты жєне ±заќќа созылады, айтарлыќтай интеллектуальді-мнестикалыќ б±зылыстармен, созылмалы соматикалыќ аурулардыњ µршуімен бірге ж‰реді. Жедел алкогольді психоздар дамуыныњ, созылмалы алкогольдік психоздардыњ µршуініњ ќаупі жоѓары. Б±л этап алкоголизмніњ 3 сатысына тєн.

Алкогольді абстинентті синдромныњ клиникалыќ варианттары

(Альтшулер В.Б., 1999)

 

ААС варианттары Клиникалыќ кµріністері
  Нейровегетативті Базалыќ вариант, кµріністері ААС-њ кез-келген варианты кезінде баќыланады, ќосымша симптоматикамен «±ласуы» м‰мкін. ААС-њ б±л вариантында астено-вегетативті симптоматика басым болады.
  Церебральді Орталыќ милыќ кµріністермен (бас ауыруына, бас айналуына, ж‰рек айну, талмалар, эпилептиформды б±зылыстарѓа шаѓымдану) нейровегетативті б±зылыстардыњ бірге ж‰руімен сипатталады.
  Висцеральді немесе соматикалыќ Басым соматикалыќ б±зылыстармен сипатталады (іштегі ауру сезімдері, ж‰рек айну, ќ±су, ентігу, ж‰рек аритмиялары, стенокардия, б‰йрек жеткіліксіздігі кµріністері).
  Психопатологи- ялыќ кµріністер басым варианты ААС ќ±рамында суицидальді ойлармен депрессия т‰рінде немесе ќорќыныш, ‰рей, агрессиямен, ‰здік-‰здік есту жєне кµру галлюцинацияларымен бірге ж‰ретін психопатологиялыќ б±зылыстардыњ басымдылыѓымен сипатталады. Кµптеген зерттеушілер ААС-њ б±л вариантыныњ жедел алкогольді психоздармен патогенетикалыќ байланысын атап айтады.

Алкогольді абстинентті синдромныњ жєне постинтоксикациялыќ жаѓдайдыњ дифференциальді диагностикасы(алкогольге тєуелділікпен зардап шекпейтін адамдардаѓы алкогольдіњ токсикалыќ дозасын ќабылдаѓаннан кейінгі пайда болѓан алкогольді улану)

Белгісі Алкогольді абстинентті синдром Алкогольді постинтоксикациялыќ жаѓдай
Алкогольге єуестік Алкогольге айќын єуестікпен бірге ж‰реді. Алкогольге єуестіктіњ болмауы, жиі спиртті ішімдіктен жиіркену.
Алкоголь дозасы Алкоголь дозасына тєуелсіз оны ќабылдауды кенет тоќтатќаннан кейін пайда болады. Индивидуальді алкогольдіњ жоѓары дозасын ќабылдаѓаннан кейін пайда болады.
Клиникалыќ кµріністері ААС-на тєн психопатология-лыќ, соматикалыќ неврологиялыќ б±зылыстар комплексі Астения мен токсикоз кµріністерініњ басым болуы (ќ±су, ±йќышылдыќ, есењгіреу).
Алкогольдіњ клиникалыќ кµріністерге єсері ААС-њ. клиникалыќ кµріністері аластатады Ќайтармайды, керісінше токсикалыќ кµріністерді к‰шейтеді.

ААС-њ клиникалыќ кµріністерініњ аѓымы мен ауырлыѓы келесі факторларѓа байланысты:

a. алкогольге тєуелділік ±заќтыѓы мен даму сатыларына;

 

b. алкогольге толеранттылыќќа;

 

c. б±ѓан дейінгі салынып ішу жаѓдайыныњ ±заќтыѓына;

 

d. мінездіњ преморбидті ерекшеліктеріне;

 

e. науќастыњ соматикалыќ жєне неврологиялыќ статусына.

Кешіккен алкогольді абстинентті синдромныњ негізгі сипаттамасы (КААС)

* ±заќ уаќыт алкоголь ќолданудан ±стану фонында ремиссия кезењінде пайда болады;

* оныњ пайда болуы алдында «алкогольді» мазм±ндаѓы т‰с кµрулер, жабырќаулы-депрессивті аффектпен кµњіл-к‰йдіњ µзгеруі болуы м‰мкін;

* клиникалыќ жаѓдайлар толыѓымен немесе толыќ емес алкогольді абстинентті синдромды еске т‰сіреді;

* КААС алкоголизм рецидивініњ жиі себебі болып табылады;

* б±л кезењде ќан плазмасындаѓы дофамин дењгейініњ спонтанды жоѓарылауы байќалады, алкогольді абстинентті синдромныњ жедел кезењіне тєн.


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 1000 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.008 сек.)