АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

IV. Структурно-логічна схема теми

Прочитайте:
  1. IV СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ З КУРСУ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН
  2. IV. Структурно-логічна схема теми
  3. Выделение чистой культуры анаэробов схематично
  4. Гемостаз, механизмы гемостаза (сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный). Схема свертывания крови.
  5. Загальна схема виявлення та оцінки взаємозв’язків чинників навколишнього середовища та здоров’я населення.
  6. Значення і загальна схема органів травлення. Раціональне харчування
  7. ІV. Структурно-логічна схема заняття
  8. ІV. Структурно-логічна схема заняття
  9. ІV. Структурно-логічна схема теми

Міністерство охорони здоров’я України

Львівський національний медичний університет

Імені Данила Галицького

НЕВРОЛОГІЯ

Змістовний модуль 1 «Неврологія»

Навчально-методичні рекомендації

для аудиторної та самостійної роботи студентів

IV курсу стоматологічного факультету

Вищих медичних учбових закладів

III-IV рівнів акредитації

Львів – 2013

Навчально-методичні рекомендації підготували викладачі кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: д.м.н., проф. Негрич Т.І.; к.м.н., доц. Король Г.М.; к.м.н., доц. Мар’єнко Л.Б.; к.м.н., доц. Боженко Н.Л.; к.м.н., доц. Матвієнко Ю.О.; к.м.н., доц. Малярська Н.В.; к.м.н., асист. Шоробура М.С.; к.м.н., асист. Мар’єнко К.М.; к.м.н., асист. Пшик П.С.; к.м.н. Сиротіна О.С.; асист. Вівчар Р.Я.

 

Відповідальний редактор: завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.м.н., проф. Пшик С.С.

 

Відповідальний за випуск: проректор з навчальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.м.н., проф. Гжегоцький М.Р.

 

Рецензент: завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, д.м.н., проф. Абрагамович О.О.

 

Навчально-методичні рекомендації розглянуті та затверджені профільною методичною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 18 від 13.09.2012 р.)

 

ПЕРЕДМОВА

Враховуючи специфічні особливості сучасного стану професійної підготовки та активізацію науково-інформаційних процесів, подвоєння обсягів наукової інформації, складність навчальної програми, зростання темпів навчання, програма курсу неврології в т. ч. нейростоматології для студентів IV курсу стоматологічного факультету підготована з урахуванням вищевказаних сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь і навичок, необхідних майбутнім лікарям при наданні медичної допомоги хворим з неврологічною і нейростоматологічною патологією.

Навчально-методичні рекомендації складені на основі навчальної програми, затвердженої 2012 р., та наказу МОЗ України від 02.12.2012 р. № 929 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2012 року №541) у навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації.

Навчальна програма складена у відповідності із нормативними документами: освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 за № 239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 «Медицина». Рекомендації складені для студентів вищих медичних закладів освіти України IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія».

Розподіл навчального процесу:

Всього академічних годин: 45 год., що складає 1.5 кредитів ECTS. Лекції – 10 год. Практичні заняття – 30 год. Самостійна робота – 5 год. Дисципліна структурована на 1 модуль, який включає 2 змістові модулі: Змістовий модуль 1. Неврологія. Змістовий модуль 2. Нейростоматологія.

Вивчення неврології, в т. ч. нейростоматології, здійснюється впродовж 4-го року навчання в університеті.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів неврології і нейростоматології.

Видами навчальної діяльності студенів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 88.9%, СРС – 11.1%.

Опис навчального плану з дисципліни “Неврологія в т. ч. Нейростоматологія” для студентів стоматологічного факультету

Структура навчаль-ної дисцип-ліни Кількість годин, з них Рік нав-чання Вид контро-лю
Всього Аудиторних СРС
Лек-цій Практик-них занять
             
Кредитів ЕСТS 1,5          
Модуль 1: Змістовий модуль 1 15 год. / 0,5 креди-ту ЕСТS         Поточ-ний / підсумко-вий
Змістовий модуль 1 30 год. / 1 кредит ЕСТS         Поточ-ний / підсумко-вий
В тому числі, підсумко-вий модульний контроль 3 год. / 0,1 креди-ту ЕСТS         Поточ-ний / підсумко-вий
Тижневе наванта-ження 0,9 год. / 0,03 креди-тів ЕСТS          

Головною метою курсу з неврології та нейростоматології є навчання студентів теоретич­ним основам, навичкам обстеження нейростоматологічних хворих, методології поста­новки діагнозу неврологічного захворювання, вибору тактики лікування та надання термінової допомоги при невідкладних станах. Студенти стоматологічного факультету, які вивчатимуть курс неврології та нейростоматології по запропонованій програмі, повинні знати клінічну анатомію і фізіологію нервової системи та симптоми ураження різних її: інтерпретувати реалізацію довільних рухів; пояснювати симптоми центрального і периферичного парезів; аналізувати анатомо-фізіологічні особливості стріо-палідарної системи, мозочка та синдроми ураження; інтерпретувати поняття про чутливість, види чутливих розладів, топічні типи чутливих порушень; аналізувати анатомо-фізіологічні особливості та патологію нюхового і зорового аналізаторів; інтерпретувати синдроми ураження окорухових, трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів та патологію IX –XII пар черепних нервів; бульбарний і псевдобульбарний синдроми; визначити патологію вегетативної нервової системи; аналізувати синдроми ураження кори головного мозку.

Студенти також повинні оволодіти практичними навичками дослідження стану неврологічного статусу хворого; аналізувати дані обстеження нейростоматологічних хворих; визначати провідні симптоми і синдроми при найпоширенішій неврологічній патології; планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією; проводити диференційну діагностику захворювань у клініці нейростоматології; проводити обстеження нейростоматологічних хворих; ставити попередній клінічний діагноз і діагноз при невідкладних станах станах у клініці нервових хвороб; надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці нервових хвороб та нейростоматології.

За новою навчальною програмою вивчення дисципліни «Неврологія в т. ч. нейростоматологія», побудованою на засадах Болонської системи, 5 годин (11,1%) навчального плану займає самостійна робота студента (самостійна підготовка до практичного заняття, вивчення позааудиторних тем, відробка практичних навиків, оформлення історії хвороби, індивідуальна самостійна робота з елементами наукової і практичної роботи, обов’язкова підготовка до підсумкового модульного контролю). Рекомендується студентам на практичних заняттях коротко записувати теоретичний матеріал, дані про перебіг неврологічного захворювання у конкретного хворого.

Предмет неврологія, в т. ч. нейростоматологія є унікальним, він визначає самостійність, своєрідність та особливість науки, чим відрізняється від інших дисциплін, тому тут постійно необхідно вдосконалювати методологію – тобто сукупність прийомів, способів та принципів, за допомогою яких досліджуються неврологічний статус здорової людини, а також при різних нейростоматологічних захворюваннях; виявляються патологічні симптоми і синдроми; встановлюється клінічний діагноз; призначається сучасне лікування; вірішуються ситуаційні задачі та задачі за типом ліцензійного іспиту «Крок-2».

Тема 1: ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НЕВРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. ПРИНЦИПИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ЧУТЛИВА СИСТЕМА ТА СИМПТОМИ ЇЇ УРАЖЕННЯ. ВИДИ І ТИПИ ПОРУШЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ

 

І. Актуальність теми

Чутливість у людини відіграє величезну роль в оцінюванні інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовища ор­ганізму. Її треба розглядати з погляду вчення І. П. Павлова про аналізатори. Аналізатор за І. П. Павловим — єдина функціо­нальна система, яка складається з рецепторного апарату, афе­рентного провідника, кіркового відділу аналізатора.

З порушенням чутливості в хворого доводиться часто зустріча­тися не тільки неврологам, а й лікарям інших спеціальностей (терапевтам, педіатрам, ендокринологам, онкологам, інфекціоні­стам, гематологам, стоматологам, дерматологам тощо). Тому кож­ному лікареві треба знати симптоми ураження чутливих аналізаторів, уміти своєчасно їх виявляти.

II. Навчальні цілі заняття

Студент повинен знати:

1. Анатомію і фізіологію нервової системи (відновити знання матеріалу, вивченого на попередніх курсах).

2. Будову чутливого аналізатора.

3. Клінічну класифікацію чутливості, види і типи чутли­вих розладів.

Студент повинен вміти:

1. Оволодіти методикою дослідження чутливої функції нервової системи.

2. Аналізувати виявлені у хворих чутливі розлади, виділити та співставити їх види і типи, знати хід провідних шляхів, визначати рівень їх ураження.

3. Виділяти синдроми чутливих розладів.

4. Ставити топічний діагноз.

III. Виховні цілі заняття

Виробити і навчити студентів відчуття відповідальності за наслідки (в т. ч. і юридичні) правильності, чіткості й своєчасності дій лікаря.

Закріпити у студентів здатність розуміння важливості ретельного і правильного встановлення топічного (чутливість під час цього має чи не найважливіше значення), а в результаті й клінічного діагнозу.

Виховати у майбутніх лікарів почуття відповідальності, гуманізму, навичок медичної етики і деонтології, патріотизму і відданості професії українського лікаря-інтелігента.

IV. Структурно-логічна схема теми


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 1084 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)