АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

Прочитайте:
  1. Cечова система. 1 заняття
  2. III.С целью систематизации знаний составьте таблицу по предлагаемой схеме.
  3. V2: 5 Дыхательная система
  4. V3: Вегетативная нервная система
  5. VI. Система навчаючих завдань
  6. VIII пара ЧМН - преддверно-улитковый нерв, слуховая и вестибулярная система; нистагм, вестибулярное головокружение, вестибулярная,атаксия, синдром Меньера.
  7. VІІІ. Лікування.
  8. Автономна (вегетативна) нервова система
  9. Автономная нервная система

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміниконтролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

 

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Вид діяльності Бал ∑ балів
1. Відвідування лекцій   22 х 1 = 22
2. Відвідування практичних занять   12 х 1 = 12
3. Відвідування лабораторних робіт   20 х 1 = 20
4. Виконання лабораторних робіт   9 х 10 = 90
5. Виконання практичних робіт   10 х 12 = 120
6. Самостійна робота   7 х 5 = 35
7. Виконання мод. контр. роботи   7 х 25 = 175
8. ІНДЗ    
9. Тестові завдання   7 х 10 = 70
РАЗОМ БАЛІВ    

 

Розрахунок коефіцієнту: 574: 60 = 9,56

Іспит: 40

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Ø Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

Ø Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат,.

Ø Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Ø Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз

Ø

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія».

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛІ Індиві­дуальна робота ЗМ 1, ЗМ 2, ЗМ 3, ЗМ 4, ЗМ 5, ЗМ 6, ЗМ 7,ЗМ 8 Модульні контроль­ні роботи ЗМ 1, ЗМ 2, ЗМ 3, ЗМ 4, ЗМ 5, ЗМ 6, ЗМ 7 Тестування Відвідування
Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2   Змістовий модуль 3   Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8
Т     Т   Т   Т   Т   Т   Т   Т   Т   Т     Т   Т   Т   Т     Т     Т     Т   Т    
                  -                        

 

 


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 726 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)