АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

B. Інтенсивності, екстенсивності, інвалідності, смертності

C. Захворюваності, народжуваності, смертності, наочності

D. Відносної інтенсивності, екстенсивності, народжуваності, смертності

E. Захворюваності, інвалідності, співвідношення, наочності

166. Для розрахунку загального інтенсивного показника потрібні такі дані:

A. Середовище, явище*

B. Середовище, частина явища

C. Частина явища, частка явища

D. Частка явища, середовище

E. Явище, частина середовища

167. Показник наочності характеризує:

A. Відношення кожної із порівнюваних величин до вихідного рівня, прийнятого за одиницю чи сто відсотків*

B. Розподіл сукупності на її складові частини

C. Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається

D. Відношення між різнорідними величинами

E. Відношення між однорідними величинами

168. Які показники дають змогу робити висновок про поширеність явища?

A. Інтенсивні*

B. Екстенсивні

C. Середні величини

D. Показники співвідношення

E. Показники наочності

169. При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 130 %. Який показник використаний для ілюстрації?

A. Показник наочності*

B. Інтенсивний

C. Екстенсивний

D. Відносної інтенсивності

E. Показник співвідношення

170. Які є види розподілу явищ?

A. Альтернативний, варіантний*

B. Відносний, абсолютний

C. Прямий, непрямий

D. Статистичний, варіантний

E. Інтенсивний, екстенсивний

171. Альтернативний тип розподілу явищ – це:

A. Коли ознака в одиниці спостереження або є, або її нема*

B. Коли ознака є в кожної одиниці спостереження, і вона має однакові значення

C. Коли явище характеризує кожну одиницю спостереження

D. Коли ознака є в кожній статистичні сукупності

E. Коли ознака є в кожної одиниці спостереження, і вона має різні значення

172. Варіантний тип розподілу явищ – це:

A. Коли ознака є в кожної одиниці спостереження, але вона має різні значення*

B. Коли ознака є в кожної одиниці спостереження, і вона має однакові значення

C. Коли ознака в одиниці спостереження або є, або її нема

D. Коли ознака є в певної частини одиниць спостереження статистичної сукупності

E. Коли ознака є в кожної десятої одиниці спостереження статистичної сукупності

173. Визначити, до якого виду статистичного показника відноситься показник поширеності травматизму серед дітей?

A. Інтенсивного*

B. Екстенсивного

C. Співвідношення

D. Наочності

E. Стандартизованого

174. Визначити, до якого виду статистичного показника відноситься показник розподілу смертності населення в залежності від її причин.

A. Екстенсивного*

B. Інтенсивного

C. Співвідношення

D. Наочності

E. Стандартизованого

175. Який з наведених нижче показників є показником співвідношення?

A. Забезпеченість населення лікарями і ліжками*

B. Поширеність захворювань

C. Структура захворюваності

D. Кількість відвідувань на одного мешканця

E. Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі

176. Варіаційний ряд складається із варіант — числових значень ознак, що вивчаються. Визначити другий складовий елемент варіаційного ряду.

A. Частота, з якою зустрічається кожна варіанта*

B. Сукупність якісних ознак

C. Амплітуда ряду

D. Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної величини

E. Середнє квадратичне відхилення

177. Для визначення середніх арифметичних величин складають варіаційні ряди. Як називається кожне числове значення ознаки, яка вивчається?

A. Варіанта*

B. Мода

C. Частота

D. Середня величина

E. Медіана

178. Яку середню арифметичну величину можна розрахувати у варіаційного ряду, де частота кожної варіанти дорівнює одиниці?

A. Просту середню арифметичну*

B. Зважену середню арифметичну

C. Медіану

D. Амплітуду

E. Ліміт

179. Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де кожна варіанта зустрічається з певною частотою?

A. Зважену середню арифметичну*

B. Просту середню арифметичну

C. Середню гармонійну

D. Середню геометричну

E. Всі відповіді вірні

180. Визначити, як називається варіанта, що займає середнє положення у варіаційному ряду.

A. Медіаною*

B. Середньою арифметичною

C. Простою середньою арифметичною

D. Зваженою середньою арифметичною

E. Модою

181. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді?

A. Ліміт*

B. Медіана

C. Мода

D. Середнє квадратичне відхилення

E. Коефіцієнт варіації

182. Який із критеріїв оцінки ступеня неоднорідності ознак визначається різницею крайніх значень варіант?

A. Амплітуда*

B. Мода

C. Медіана

D. Середнє квадратичне відхилення

E. Коефіцієнт варіації

183. Ліміт і амплітуда характеризують різноманітність ознак у варіаційному ряду за крайніми значеннями варіант. Який параметр варіаційного ряду дає внутрішню характеристику різноманітності варіант у цьому ряду?

A. Середнє квадратичне відхилення*

B. Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної величини

C. Коефіцієнт варіації

D. Частота варіант

E. Число спостережень

184. Узагальнена характеристика однорідної сукупності за варіюючою ознакою, що показує типовий рівень цієї ознаки у одиниці сукупності, називається:

A. Середньою величиною*

B. Абсолютною величиною

C. Відносною величиною

D. Динамічною величиною

E. Варіаційною величиною

185. Що таке середнє квадратичне відхилення?

A. Це величина, на яку в середньому відхиляються значення ознаки від середнього рівня*

B. Це середній квадрат відхилень значень ознаки від середнього рівня

C. Це середній розмір коливань значень ознаки навколо середнього рівня

D. Це максимальна амплітуда коливань значень ознаки у сукупності

E. Це значення крайніх варіант варіаційного ряду

186. Яка загальна логічна формула розрахунку середньої арифметичної величини?

A. Обсяг ознаки / чисельність сукупності*

B. Кількість варіант / частоту варіант

C. Чисельність сукупності / обсяг ознаки

D. Частота варіант / кількість варіант

E. Обсяг ознаки × чисельність сукупності

187. У тому випадку, коли середня величина визначається на основі індивідуальних, тобто незгрупованих даних, використовується:

A. Формула середньої арифметичної простої*

B. Формула середньої арифметичної зваженої

C. Формула середньої арифметичної, обчисленої за способом моментів

D. Формула середньої арифметичної, обчисленої за способом Стьюдента

E. Всі перечислені формули

188. Якщо вихідні дані є результатом групування, тобто відомий дискретний або інтервальний ряд розподілу, використовується:

A. Формула середньої арифметичної зваженої*

B. Формула середньої арифметичної простої

C. Формула середньої арифметичної, обчисленої за способом моментів

D. Формула середньої арифметичної, обчисленої за способом Стьюдента

E. Всі перераховані формули

189. Якщо вихідні дані являють собою результат групування і відомі середні значення показника по кожній групі (групові середні), то розрахунок загальної середньої здійснюється виключно за формулою:

A. Середньої арифметичної зваженої*

B. Середньої арифметичної простої

C. Середньої арифметичної, обчисленої за способом моментів

D. Середньої арифметичної, обчисленої за способом Стьюдента

E. Всі перераховані формули

190. У випадку, коли відомі значення варіант (V) та частот (p) розраховується:

A. Середня арифметична зважена*

B. Середня гармонійна

C. Середня геометрична

D. Коефіцієнт кореляції

E. Коефіцієнт варіації

191. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку?

A. Лінійну діаграму*

B. Стовпчикову діаграму

C. Секторну діаграму

D. Картограму

E. Картодіаграму

192. Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл)?

A. Радіальну діаграму*

B. Стовпчикову діаграму

C. Лінійну діаграму

D. Картограму

E. Секторну діаграму

193. Для аналізу представлені дані загальної захворюваності за останні 5 років. Визначити, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку.

A. Лінійну діаграму*

B. Картограму

C. Секторну діаграму

D. Стовпчикову діаграму

E. Внутрішньо-стовпчикову діаграму

194. Для аналізу наведені дані про структуру захворювань. Визначити, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку.

A. Внутрішньо-стовпчикову діаграму*

B. Картограму

C. Радіальну діаграму

D. Стовпчикову діаграму

E. Лінійну діаграму

195. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

196. Завідувач інформаційно-аналітичного центру проводить аналіз захворюваності у регіоні, зокрема, первинної. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження?

A. Секторної діаграми*

B. Стовпчикової діаграми

C. Радіальної діаграми

D. Лінійної діаграми

E. Фігурної діаграми

197. Була вивчена структура первинної захворюваності населення. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження?

A. Секторної діаграми*

B. Стовпчикової діаграми

C. Радіальної діаграми

D. Лінійної діаграми

E. Фігурної діаграми

198. Показник смертності немовлят за минулий рік склав — 9,7 ‰, у нинішньому році — 9,5 ‰. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення.

A. Стовпчикова діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Фігурна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Радіальна діаграма

199. У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:

A. Динаміку явища, яке вивчається*

B. Структуру явища

C. Співвідношення явищ

D. Розмір явищ, які вивчаються

E. Явища, які мають циклічну закономірність

200. У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Внутрішньо-стовпчикова діаграма відображає:

A. Структуру явища*

B. Динаміку явища, яке вивчається

C. Співвідношення явищ

D. Розмір явищ, які вивчаються

E. Явища, які мають циклічну закономірність

201. Крім діаграм для наочності показників здоров'я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:

A. Рівень захворюваності в різних областях України*

B. Динаміку захворюваності населення України

C. Структуру захворюваності населення України

D. Захворюваність, яка має циклічну закономірність

E. Помісячні коливання захворювань

202. Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках використовується внутрішньо-стовпчикова діаграма?

A. Для зображення структури явищ*

B. Для зображення динаміки явищ

C. Для зображення співвідношення явищ

D. Для зображення різноманітності явищ

E. Для зображення середніх величин

203. Для чого застосовують графічні зображення у статистиці?

A. Наочне зображення статистичних величин, їх поглиблений аналіз*

B. Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження

C. Вивчення взаємозв'язку між явищами

D. Стандартизація показників

E. Обчислення похибки відносних та середніх величин

204. Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення інтенсивних показників?

A. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми*

B. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

C. Радіальні (полярні) діаграми

D. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

E. Картограми, картодіаграми

205. За допомогою яких діаграм можна відобразити динаміку явища за замкнутий цикл часу?

A. Радіальні (полярні) діаграми*

B. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми

C. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

D. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

E. Картограми, картодіаграми

206. Які діаграми відображають статику явищ?

A. Внутрішньо-стовпчикові діаграми*

B. Картограми

C. Картодіаграми

D. Стовпчикові діаграми

E. Лінійні діаграми

207. Які діаграми відображають статику явищ?

A. Секторні діаграми*

B. Картограми

C. Картодіаграми

D. Стовпчикові діаграми

E. Лінійні діаграми

208. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення динаміки рівня народжуваності за певний проміжок часу?

A. Лінійну*

B. Картограму

C. Радіальну

D. Секторну

E. Картодіаграму

209. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення структури причин смертності?

A. Секторну*

B. Лінійну

C. Картограму

D. Радіальну

E. Картодіаграму

210. Скільком градусам кола відповідає 1 % при побудові секторної діаграми?

A. 3,6*

B. 3,0

C. 1,6

D. 10,6

E. 18,0

211. Скільком градусам кола відповідає 5 % при побудові секторної діаграми?

A. 18,0*

B. 1,6

C. 3,6

D. 3,0

E. 10,6

212. Скільком градусам кола відповідає 10 % при побудові секторної діаграми?

A. 3,0*

B. 3,6

C. 10,8

D. 18,0

E. 36,0

213. Який тип діаграм будується на системі полярних координат?

A. Радіальна*

B. Лінійна

C. Стовпчикова

D. Внутрішньо-стовпчикова

E. Секторна

214. Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення екстенсивних показників?

A. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми*

B. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми

C. Радіальні (полярні) діаграми

D. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

E. Картограми, картодіаграми

215. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки лікарняної летальності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

216. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня народжуваності в різних регіонах?

A. Картограма*

B. Лінійна діаграма

C. Секторна діаграма

D. Радіальна діаграма

E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

217. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда?

A. Радіальна діаграма*

B. Лінійна діаграма

C. Секторна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

218. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин інвалідності?

A. Секторна діаграма*

B. Картограма

C. Радіальна діаграма

D. Стовпчикова діаграма

E. Лінійна діаграма

219. Для оцінки достовірності результатів статистичного дослідження необхідно визначити:

A. Похибку*

B. Моду

C. Медіану

D. Середню арифметичну

E. Коефіцієнт варіації

220. Похибка результатів статистичного дослідження застосовується для:

A. Оцінки достовірності*

B. Підбору груп дослідження

C. Однорідності дослідження

D. Визначення взаємозв’язку

E. Визначення різноманітності

221. Що таке похибка вибіркового дослідження?

A. Різниця між результатом вибіркового і суцільного дослідження.*

B. Різниця між найбільшим і найменшим значенням варіанти.

C. Різниця між показниками у дослідній та контрольній групах.

D. Пересічне значення ознаки, що вивчається.

E. Середнє квадратичне відхилення.

222. Різниця між результатом вибіркового і суцільного дослідження – це є:

A. Похибка*

B. Мода

C. Медіана

D. Середня арифметична

E. Коефіцієнт варіації

223. Вкажіть визначення поняття „репрезентативність” ознаки.

A. Типовість, представництво*

B. Пересічний рівень ознаки

C. Стандартизація показників

D. Кореляційний взаємозв’язок

E. Віддаленість ознаки від своєї пересічної величини

224. Типовість, представництво – це є:

A. Репрезентативність ознаки

B. Середня арифметична

C. Коефіцієнт варіації

D. Стандартизація

E. Кореляція

225. Яке значення tвідповідає ймовірності безпомилкового прогнозу (р) 95,5 %?

A. 2*

B. 1

C. 5

D. 0,5

E. 3

226. Яке значення t відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу (р) 99,7 %?

A. 3*

B. 1

C. 2

D. 5

E. 0,5

227. Для оцінки достовірності середніх величин необхідно визначити:

A. Похибку*

B. Моду

C. Медіану


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1441 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.027 сек.)