АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 11 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

C. Загальна смертність, природний приріст

D. Результати періодичних медичних оглядів

E. Народжуваність, загальна смертність, природний приріст*

1194. Середня тривалість прийдешнього життя населення України складає 67,6 років. ВООЗ у програмі «Здоров'я для всіх у двадцять першому сторіччі» визначила показник для України, до якого необхідно прагнути. Визначити його.

A. 70 років

B. 72 роки*

C. 75 років

D. 77 років

E. 79 років

1195. Розподіл населення за статтю зумовлений насамперед різним рівнем смертності серед чоловіків і жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні фактори. Яка питома вага чоловіків і жінок у популяції України?

A. Чоловіків — 46 %, жінок — 54 %*

B. Чоловіків — 43 %, жінок — 57 %

C. Чоловіків — 49 %, жінок — 51 %

D. Чоловіків — 52 %, жінок — 48 %

E. Чоловіків — 55 %, жінок — 45 %

1196. Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Визначити, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят.

A. Захворювання органів дихання

B. Вроджені аномалії*

C. Стани, що виникли в перинатальному періоді

D. Інфекційні та паразитарні захворювання

E. Захворювання центральної нервової системи

1197. Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час?

A. Сезонною

B. Невизначеною

C. Тривалою

D. Постійною*

E. Маятниковою

1198. Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час?

A. Сезонною*

B. Невизначеною

C. Короткотерміновою

D. Нетривалою

E. Маятниковою

1199. При аналізі міграції населення її кваліфікують по ряду ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання?

A. Сезонною

B. Невизначеною

C. Щоденною

D. Службовою

E. Маятниковою*

1200. Для оцінки процесів відтворювання населення важливе значення має склад його за віком. Який тип вікової структури характерний для населення України?

A. Від'ємний тип

B. Стаціонарний тип

C. Негативний тип

D. Прогресивний тип

E. Регресивний тип*

1201. Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать періодичні переписи. Яка тенденція спостерігається в статиці населення України?

A. Збільшення осіб працездатного віку

B. Збільшення в групі до 30 років жінок

C. Збільшення кількості населення

D. Постаріння населення*

E. Зменшення смертності населення в сільській місцевості

1202. Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят, середня очікувана трива­лість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип патології населення в тій чи іншій країні. Визначити, який тип патології населення склався в Україні:

A. Епідемічний тип

B. Хисткий тип

C. Проміжний тип

D. Нестійкий тип

E. Неепідемічний тип*

1203. Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається?

A. Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

B. Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку*

C. Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

D. Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

E. Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

1204. Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них показник природного приросту. Як визначається цей показник?

A. Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності*

B. Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих

C. Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку

D. Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими

E. Різниця між народженими живими і мертвими

1205. На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення. Який тип природного руху населення характерний для населення України?

A. Прогресивний тип

B. Стаціонарний тип

C. Позитивний тип

D. Негативний тип*

E. Регресивний тип

1206. Показник смертності є одним із показників природного руху. Які тенденції цього показника в Україні?

A. Зниження смертності

B. Стабілізація смертності

C. Зростання смертності*

D. Зниження смертності серед жителів сільської місцевості

E. Зниження смертності серед жителів міської місцевості

1207. Показники смертності традиційно використовують для оцінки стану здоров'я населення. Яка основна причина смертності населення України?

A. Хвороби органів травлення

B. Хвороби системи кровообігу*

C. Нещасні випадки, отруєння і травми

D. Новоутворення

E. Хвороби органів дихання

1208. Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров'я населення, оскільки ймовірність смерті неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення?

A. Хвороби органів травлення

B. Хвороби системи кровообігу

C. Нещасні випадки, отруєння і травми

D. Новоутворення*

E. Хвороби органів дихання

1209. Структура причин смерті — необхідний показник для характеристики здоров'я населення. Які захворювання займають третє місце серед причин загальної смертності населення?

A. Хвороби органів травлення

B. Хвороби системи кровообігу

C. Нещасні випадки, отруєння і травми*

D. Новоутворення

E. Хвороби органів дихання

1210. Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років?

A. Хвороби органів травлення

B. Хвороби органів дихання

C. Хвороби нервової системи та органів чуття

D. Нещасні випадки, отруєння, травми*

E. Уроджені аномалії

1211. Рівень і структура смертності обумовлені складною взаємодією багатьох факторів, серед них важливе місце займають вікові групи. Які захворювання займають друге місце серед причин смертності дітей в Україні у віці до 14 років?

A. Хвороби органів травлення

B. Хвороби органів дихання

C. Хвороби нервової системи та органів чуття

D. Нещасні випадки, отруєння, травми

E. Уроджені аномалії*

1212. На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ?

A. До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків

B. До 1 року, 15 років, 45 і 65 років*

C. До 6 років, 18 і 50 років

D. До 3 років, 14, 45 і 65 років

E. До 18 і 60 років

1213. Підвищення смертності в Україні за останні роки пов'язане не тільки з постарінням населення, але й з підвищенням смертності серед населення працездатного віку. Яка основна причина смертності населення працездатного віку?

A. Хвороби органів травлення

B. Онкологічні захворювання

C. Хвороби нервової системи й органів чуття

D. Нещасні випадки, травми й отруєння*

E. Хвороби системи кровообігу

1214. Комплексним показником оцінки стану здоров'я населення є середня тривалість очікуваного життя. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя?

A. 73—75 років

B. 70—72 років

C. 67—69 років*

D. 64—66 років

E. 60—63 років

1215. Середня тривалість очікуваного життя населення залежить від статі, віку, місця проживання та інших параметрів. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя у чоловіків?

A. 58—60 років

B. 61—63 років

C. 64—66 років

D. 67—68 років*

E. 69—71 років

1216. Середня тривалість очікуваного життя розраховується на основі повікових показників смертності на даний момент часу за допомогою так званих таблиць дожиття. Який в Україні показник середньої тривалості очікуваного життя серед жінок?

A. 78—80 років

B. 75—77 років

C. 73—74 років*

D. 70—72 років

E. 67—69 років

1217. Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. До 7 днів

B. До 28 днів

C. До 56 днів

D. До 87 днів

E. До 1 року*

1218. Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. До 7 днів*

B. До 28 днів

C. До 56 днів

D. До 87 днів

E. До 1 року

1219. На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. До 7 днів

B. До 28 днів*

C. До 56 днів

D. До 87 днів

E. До 1 року

1220. Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. До 7 днів

B. До 28 днів

C. Від 28 днів до 1 року*

D. Від 7 днів до 1 року

E. До 1 року

1221. Малюкова смертність суттєво впливає на середню тривалість очікуваного життя населення. Яка в Україні основна причина смертності немовлят?

A. Вроджені аномалії розвитку

B. Стани, які виникли в перинатальному періоді*

C. Нещасні випадки, отруєння і травми

D. Інфекційні захворювання

E. Хвороби органів дихання

1222. При аналізі малюкової смертності важливо виявити основні її причини. Яка причина знаходиться на другому місці серед причин смертності немовлят в Україні?

A. Нещасні випадки, отруєння і травми

B. Інфекційні захворювання

C. Уроджені аномалії розвитку*

D. Стани, які виникли в перинатальному періоді

E. Хвороби органів дихання

1223. Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Визначити, який тип цієї смертності в Україні.

A. Тип А*

B. Тип В

C. Тип С

D. Тип Д

E. Тип Е

1224. Зниження мертвонароджуваності пов'язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених?

A. Перинатальної смертності*

B. Ранньої неонатальної смертності

C. Неонатальної

D. Постнеонатальної

E. В усіх перерахованих випадках

1225. Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижченаведеного займає 1-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні?

A. Нещасні випадки, отруєння і травми

B. Інфекційні захворювання

C. Уроджені аномалії розвитку

D. Стани, які виниклі в перинатальному періоді*

E. Хвороби органів дихання

1226. Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 3-є місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні?

A. Нещасні випадки, отруєння і травми*

B. Інфекційні захворювання

C. Уроджені аномалії розвитку

D. Стани, які виниклі в перинатальному періоді

E. Хвороби органів дихання

1227. Материнська смертність — показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до материнської смертності?

A. Смертність на протязі вагітності

B. Смертність під час пологів

C. Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана с пологами

D. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

E. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами*

1228. Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника?

A. 100 000 жінок фертильного віку

B. 100 000 вагітних

C. 100 000 пологів

D. 100 000 живонароджених*

E. 100 000 живонароджених і мертвонароджених

1229. Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні?

A. Травми

B. Кровотечі

C. Екстрагенітальні захворювання*

D. Нефропатії

E. Важкі еклампсії

1230. Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу?

A. Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей

B. Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років

C. Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові*

D. Чисельність осіб у віковій групі 15—49 років переважає

E. Питома вага осіб пенсійного віку переважає

1231. Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра- й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді 0—7 днів, як структурної одиниці перинатальної смертності?

A. Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими

B. Число померлих у віковому періоді 0—7 днів, число дітей, що народилися мертвими*

C. Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими

D. Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими

E. Число мертвонароджених

1232. Малюкова смертність має виключно важливе значення в характеристиці демографічних процесів і здоров'я населення. У зв'язку з цим ВООЗ визначає цей показник поряд з середньою очікуваною тривалістю життя як ключовий в оцінці стану здоров'я. Як ви вважаєте, що треба взяти за одиницю спостереження при малюковій смертності

A. Випадок смерті дитини на 1-му місяці життя

B. Випадок смерті дитини, що померла у віці до 1-го року*

C. Випадок смерті в антенатальному періоді

D. Випадок смерті в перинатальному періоді

E. Випадок смерті на 2-ому році життя

1233. Оцінка народонаселення велася за наступними характеристиками: чисельність, професійний, статевий і віковий склад, категорії, етнічні і соціально-економічні якості, народжуваність і міграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають динамічні процеси серед населення?

A. Чисельність і професійний склад населення

B. Народжуваність і міграція населення*

C. Категорії і етнічні якості населення

D. Статевий і віковий склад населення

E. Соціально-економічні якості населення

1234. Оцінка процесів серед народонаселення велася за наступними демографічними характеристиками: народжуваність, смертність, відтворення населення, приріст, шлюбність, розлучення, чисельність і склад населення, еміграція і імміграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають статичні процеси серед населення?

A. Еміграція і імміграція населення

B. Народжуваність, смертність

C. Чисельність і склад населення*

D. Відтворення і приріст населення

E. Шлюбність і розлучення

1235. Аналіз процесів серед народонаселення проводився за наступними демографічними характеристиками: народжуваність, смертність, чисельність і категорії населення, міграція внутрішня і зовнішня, зміна соціальної групи, рівня освіти, професії і кваліфікації. Які з цих демографічних характеристик відображають природний рух населення?

A. Чисельність і категорії населення

B. Міграція внутрішня і зовнішня

C. Народжуваність і смертність*

D. Зміна соціальної групи і рівня освіти

E. Зміна професії і кваліфікації

1236. Оцінка динамічних процесів серед народонаселення проводилася за наступними демографічними характеристиками: міграція внутрішня, зовнішня і маятникова, зміна професії і природний приріст. Які з цих демографічних характеристик відображають соціальний рух населення?

A. Природний приріст

B. Міграція внутрішня

C. Міграція маятникова

D. Зміна професії*

E. Міграція зовнішня

1237. Подвоєння населення на земній кулі в різні історичні періоди відбувалося за наступні відрізки часу: 35-40 років, 60-65 років, 95-100 років, 145-150 років, 700 років. Який період подвоєння населення характерний для нашого часу (XXI століття)?

A. 700 років

B. 145-150 років

C. 95-100 років

D. 60-65 років

E. 35-40 років*

1238. Середні темпи приросту населення в різних регіонах земної кулі знаходяться в наступних межах: 0,8 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,7 % населення в рік. Який показник середнього темпу приросту населення характерний для сучасної Центральної Європи?

A. 0,8 % в рік*

B. 1,7 % в рік

C. 2,0 % в рік

D. 2,2 % в рік

E. 2,7 % в рік

1239. Сучасне населення росте за рахунок населення великих, середніх, малих, курортних міст і селищ міського типу. Які типи міст визначають переважне зростання народонаселення?

A. Малі міста

B. Середні міста

C. Селища міського типу

D. Курортні міста

E. Великі міста*

1240. Співвідношення чоловічого і жіночого населення міняється за наступними віковими періодами: вік новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. З якого вікового періоду кількість жіночого населення починає постійно перевищувати чисельність чоловічого?

A. З віку новонароджених

B. З молодшого віку

C. Із середнього віку

D. Із немолодого віку*

E. Із старечого віку

1241. Співвідношення осіб чоловічої і жіночої статі міняється за наступними віковими періодами: вік новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. У якому віковому періоді число осіб чоловічої статі завжди вище за кількість осіб жіночої статі?

A. В старечому віці

B. В немолодому віці

C. В середньому віці

D. В молодшому віці

E. У віці новонароджених*

1242. За трудовими характеристиками населення розподіляється на наступні вікові групи: 0-14 років, 15-19 років, 20-40 років, 40-59 років, 60-69 років, 70 і більше років. Які вікові групи населення відносяться до трудового напівпродуктивного віку?

A. 0-14 і 20 і більше років

B. 10-14 і 5-19 років

C. 20-59 і 40-59 років

D. 60-69 і 70 і більше років

E. 15-19 і 60-69 років*

1243. За зрілістю і активністю дітородної функції населення ділиться на наступні вікові періоди: 1-14 років, 15-29 років, 30-49 років, 50-59 років, 60 і більше років. Які вікові рівні населення беруться за нижню і верхню межу дітородного періоду?

A. 15-29 років

B. 30-49 років

C. 15-49 років*

D. 30-59 років

E. 30-70 років

1244. Населення характеризується наступними демографічними закономірностями: збільшення міського населення, постаріння населення, різке зниження народжуваності, скорочення середньої тривалості життя і висока смертність населення, негативний приріст населення. Які з вказаних демографічних закономірностей характерні для сучасного народонаселення України?

A. Вся вказані закономірності*

B. Тільки збільшення міського населення

C. Тільки негативний приріст населення

D. Тільки низька смертність населення

E. Тільки різке зниження народжуваності

1245. Вікова динаміка смертності сучасного населення характеризується початком активного зростання її після 20 років і наявністю в подальші вікові періоди різких стрибків зростання. Після якого вікового періоду спостерігається перший стрибок зростання смертності населення?

A. Після 30 років

B. Після 35 років*

C. Після 40 років

D. Після 45 років

E. Після 50 років

1246. Вікова динаміка смертності населення характеризується швидким зниженням її з року до п'яти років з подальшим поступовим зниженням її і стабілізацією до 20 років. У якому періоді даного вікового відрізка спостерігається найнижча смертність населення?

A. 1-2 роки

B. 3-5 років

C. 6-9 років

D. 10-14 років*

E. 15-19 років

1247. Лаг смертності чоловічого населення має наступні вікові показники: у 12 років - 5 років; у 25 років - 17 років; у 40 років - 12 років; у 60 років - 8 років; у 70 років - 4 року. У якому віці відмінності в показниках смертності чоловіків і жінок є максимальними?

A. В 12 років

B. В 25 років*

C. В 40 років

D. В 60 років

E. В 70 років

1248. Смертність населення визначається розповсюдженням важких захворювань наступних класів: хвороб органів дихання, онкологічних захворювань, травм і нещасних випадків, хвороб органів травлення, хвороб нервової системи, хвороб органів кровообігу, хвороб крові і кровотворних органів, хвороб сечостатевої системи, хвороб кістково-м'язової системи, вад розвитку. Які з вказаних класів хвороб займають в структурі причин смертності перше і друге місця?

A. Хвороби органів дихання і травлення

B. Травми і нещасні випадки, вади розвитку

C. Хвороби органів кровообігу і онкологічні захворювання*

D. Хвороби нервової системи, крові і кровотворних органів

E. Хвороби сечостатевої системи і кістково-м'язової системи

1249. Показники смертності населення в країнах Європи знаходяться на наступних рівнях: 4-5, 6-7, 8-10, 13-15, 16-18 випадків на 1000 населення. Який із цих показників найбільш характерний для смертності населення економічно високо розвинених країн?

A. 4-5 випадків на 1000 населення

B. 6-7 випадків на 1000 населення

C. 8-10 випадків на 1000 населення*

D. 13-15 випадків на 1000 населення

E. 16-18 випадків на 1000 населення

1250. Смертність дітей на першому році життя має сильну залежність від помісячного віку дитини. Особливо це виявляється на 1, 2, 3, 11 і 12 місяцях. На який з перерахованих місяців першого року життя дітей доводиться максимальний рівень дитячої смертності?

A. На 1-й місяць*

B. На 2-й місяць

C. На 3-й місяць

D. На 11-й місяць

E. На 12-й місяць

1251. Причинами неонатальної дитячої смертності є: асфіксія плоду, пологова травма, природжені аномалії розвитку, гемолітична хвороба, внутрішньоутробна пневмонія, інфекції плоду. Які з вказаних захворювань виступають як причини перинатальної смертності немовлят?

A. Всі перераховані захворювання*

B. Тільки асфіксія плода і пологова травма

C. Тільки вроджені аномалії розвитку

D. Тільки гемолітична хвороба і внутрішньоутробна пневмонія

E. Тільки інфекції плода

1252. Причинами смертності дітей 1-го року життя є: хвороби новонароджених, хвороби органів дихання, природжені аномалії, інфекційні і шлунково-кишкові захворювання. Які з вказаних причин дають близько 50 % всіх випадків дитячої смертності?

A. Хвороби новонароджених*

B. Вроджені аномалії

C. Хвороби органів дихання

D. Інфекційні хвороби

E. Шлунково-кишкові захворювання

1253. До показників, що характеризують здоров'я населення, належать демографічні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

A. Кількість населення, що підлягає профоглядам

B. Кількість працюючих

C. Кількість госпіталізованих

D. Кількість хворих

E. Кількість населення*

1254. При вивченні смертності від туберкульозу легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити зв'язок між зазначеними чинниками і смертністю від туберкульозу?

A. Коефіцієнт кореляції

B. Коефіцієнт відповідності

C. Коефіцієнт регресії

D. Стандартизований показник

E. Коефіцієнт вірогідності*

1255. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень загальної смертності, висока середня тривалість життя, регресивний тип вікової структури населення?

A. Неепідемічний*

B. Проміжний

C. Епідемічний

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1256. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень смертності немовлят, висока середня тривалість життя, значний темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби?

A. Епідемічний

B. Проміжний

C. Неепідемічний*

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1257. Для якого типу патології населення характерні: низький рівень загальної смертності, низький рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби?

A. Епідемічний

B. Проміжний

C. Неепідемічний*

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1258. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень загальної смертності, середній рівень очікуваної тривалості життя, стаціонарний тип вікової структури населення?

A. Неепідемічний

B. Проміжний*

C. Епідемічний

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1259. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень смертності немовлят, середній рівень очікуваної тривалості життя, помірний темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби?

A. Проміжний*

B. Епідемічний

C. Неепідемічний

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1260. Для якого типу патології населення характерні: середній рівень загальної смертності, середній рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби?

A. Епідемічний

B. Неепідемічний

C. Проміжний*

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1261. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень загальної смертності, низькийй рівень очікуваної тривалості життя, прогресивний тип вікової структури населення?

A. Неепідемічний

B. Проміжний

C. Епідемічний*

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1262. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень смертності немовлят, низький рівень очікуваної тривалості життя, низький темп постаріння населення та провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби?

A. Проміжний

B. Епідемічний*

C. Неепідемічний

D. Стаціонарний

E. Всі вищеперечислені

1263. Для якого типу патології населення характерні: високий рівень загальної смертності, високий рівень смертності немовлят, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби?

A. Стаціонарний

B. Неепідемічний

C. Проміжний

D. Епідемічний*

E. Всі вищеперечислені

1264. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить:

A. Народжуваність

B. Середня очікувана тривалість життя*

C. Загальна смертність

D. Захворюваність та травматизм

E. Розподіл населення за групами здоров’я

1265. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить:

A. Народжуваність

B. Загальна смертність

C. Захворюваність та травматизм

D. Розподіл населення за групами здоров’я

E. Смертність немовлят*

1266. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить:

A. Народжуваність

B. Загальна смертність

C. Захворюваність та травматизм

D. Якість продуктів харчування*

E. Розподіл населення за групами здоров’я

1267. В склад коефіцієнту життєстійкості населення входить:

A. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми*

B. Народжуваність

C. Загальна смертність

D. Захворюваність та травматизм

E. Розподіл населення за групами здоров’я

1268. Яке максимальне значення коефіцієнту життєстійкості населення?


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 762 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.2 сек.)