АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 5 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

A. У денному стаціонарі

B. У стаціонарі вдома

C. У відділенні реабілітації*

D. У відділенні реабілітації в умовах поліклініки

E. В умовах профілакторію

741. У регіоні Д. протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб віком понад 60 років. Якою буде динаміка витрат на надання медичної допомоги в даному регіоні за інших рівних умов (рівень цін, інфляції тощо)?

A. Витрати зменшаться

B. Витрати не зміняться

C. Витрати зменшаться на 20%

D. Витрати стабілізуються

E. Витрати збільшаться*

742. Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки?

A. Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування*

B. Виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора

C. Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка

D. Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду

E. Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих

743. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

A. Заходи щодо підвищення якості життя хворих

B. Заходи щодо запобігання виникнення захворювань*

C. Заходи щодо покращання умов життя хворих

D. Заходи щодо запобігання ускладнень хвороби

E. Направлення хворих на санаторне лікування

744. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників буде залучено до цього аналізу?

A. Демографічні, захворюваності, інвалідності*

B. Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку

C. Захворюваності, інвалідності, смертності

D. Народжуваності, захворюваності, способу життя

E. Захворюваності, летальності, фізичного розвитку

745. Одним із принципів організації лікувально-профілактичної допомоги в Україні є дільнично-територіальний принцип. Яка чи­сельність населення повинна бути на територіальній терапевтичній дільниці?

A. 1500 мешканців

B. 1700 мешканців*

C. 2000 мешканців

D. 2500 мешканців

E. Більше 3000 мешканців

746. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених поло­жень є одним із принципів її надання?

A. Єдність лікування та профілактики*

B. Участь населення в оздоровчих програмах

C. Вивчення факторів ризику

D. Медико-соціальний захист

E. Лікування вдома

747. Аналіз прошарку щеплених проти дифтерії підлітків-студентів показав, що близько 14% першокурсників не ревакциновано через незадовільну організацію. Хто з посадових осіб може бути притягнутий до відповідальності?

A. Медична сестра здоровпункту навчального закладу

B. Лікар-терапевт територіальної поліклініки

C. Лікар-епідеміолог СЕС

D. Лікар-алерголог

E. Керівник навчального закладу*

748. З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів?

A. Адміністрація підприємства*

B. Адміністрація територіальної поліклініки

C. Адміністрація територіальної СЕС

D. Комітет профспілки підприємства

E. Лікар-профпатолог

749. До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. В яких закладах організовуються палати для денного перебування хворих в стаціонарі?

A. Амбулаторно-поліклінічних закладах

B. Медико-генетичних центрах

C. Диспансерах

D. Стаціонарних закладах*

E. Санаторно-курортних закладах

750. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

A. Запобігання виникнення хвороб

B. Усунення причин виникнення хвороб

C. Запобігання ускладнень хвороб*

D. Проведення реабілітаційних заходів

E. Покращання умов життя

751. За середніми арифметичними величинами оцінюють деякі показники діяльності поліклініки. Що з нижченаведеного оцінюється цими величинами?

A. Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця за рік*

B. Питома вага населення, яке жодного разу не зверталось до поліклініки

C. Число захворювань, виявлених під час оглядів

D. Кількість відвідувань з приводу хвороб системи кровообігу

E. Всі відповіді вірні

752. Лікувально-профілактична допомога залежно від ступеня складності її надання може бути первинною, вторинною і третинною. Визначити, що з наведеного нижче є однією зі складових первинної лікувально-профілактичної допомоги як складової частини первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД).

A. Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань*

B. Надання спеціалізованої медичної допомоги

C. Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D. Лікування в диспансерах

E. Надання високоспеціалізованої допомоги

753. У кінці року в стаціонарі лікарні були одержані підсумкові дані щодо кількості хворих, пролікованих протягом поточного року й середньорічну кількість ліжок, які використовувалися при лікуванні хворих. Який показник роботи стаціонару можна розрахувати маючи вище вказані дані?

A. Середню тривалість простою ліжка

B. Середньорічну зайнятість ліжка

C. Середню тривалість перебування хворих у стаціонарі

D. Обіг ліжка*

E. Ніякий

754. Основними розділами роботи дільничного лікаря-терапевта є: лікування хворих, проведення профілактичних заходів, протиепідемічна та організаційно-методична робота. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до профілактичної роботи лікаря.

A. Диспансерне спостереження за хворими, здоровими та особами з факторами ризику*

B. Лікування хворих вдома

C. Направлення хворих на стаціонарне лікування

D. Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності

E. Спостереження за особами, що були в контакті з інфекційними хворими

755. Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає протиепідемічна робота. Визначити, яке з наведених положень відноситься до цієї роботи.

A. Своєчасне виявлення інфекційних захворювань*

B. Обов'язкова госпіталізація хворого

C. Організація та проведення профілактичних оглядів

D. Проведення заключної дезінфекції

E. Повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги

756. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають лікарі різних фахів. Визначити, лікарям яких фахів належить провідна роль в наданні цієї допомоги.

A. Терапевтам та педіатрам (сімейним лікарям)*

B. Терапевтам та невропатологам

C. Терапевтам та хірургам

D. Педіатрам та невропатологам

E. Педіатрам та алергологам

757. На міській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення здійснити планове обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде проведено?

A. Скринінговий огляд

B. Попередній огляд

C. Поточний огляд

D. Комплексний огляд

E. Цільовий огляд*

758. На стан здоров'я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно вирішувати питання первинної та вторинної профілактики серед населення сімейної територіальної дільниці. Який обліковий документ дає уявлення про соціально-економічні та соціально-екологічні характеристики умов життя мешканців дільниці?

A. Медичний паспорт сім'ї*

B. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

C. Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд

D. Довідка з податкової інспекції та районної СЕС

E. Звіт лікувально-профілактичного закладу та районної СЕС

759. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Яку планову питому вагу (%) звернень за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі?

A. До 40%

B. До 50%

C. До 60%

D. До 80%*

E. До 100%

760. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина — окремий напрямок розвитку охорони здоров'я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність населення, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар у сільській місцевості?

A. До 500 мешканців

B. До 1000 мешканців

C. 1100— 1200 мешканців*

D. 1500— 1700 мешканців

E. 2000—2200 мешканців

761. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина є окремим напрямом розвитку охорони здоров'я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність міського населення за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар?

A. До 1000 мешканців

B. 1100— 1200 мешканців

C. 1400— 1500 мешканців*

D. До 2000 мешканців

E. Не обмежена кількість населення.

762. Надання якісної допомоги можливо за умови оволодіння відповідними знаннями, вміннями, навичками. Який нормативний документ містить перелік основних вимог до знань, вмінь та навичок сімейного лікаря?

A. Стандарти якості лікування хворих

B. Положення про лікаря загальної практики — сімейної медицини

C. Положення про відділення загальної практики-сімейної медицини

D. Кваліфікаційна характеристика лікаря зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»*

E. Стандарти акредитації лікувально-профілактичних зак­ладів

763. Покращення стану здоров'я є основним завданням сімейної медицини. Одним з напрямків цієї діяльності є моніторинг за станом здоров'я кожного індивіда. Який основний статистичний документ дозволяє мати уявлення про стан здоров'я населення сімейної територіальної дільниці?

A. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

B. Медична карта амбулаторного хворого

C. Контрольна карта диспансерного нагляду

D. Медичний паспорт сім'ї*

E. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі серед дорослого та підліткового населення

764. Важливим кроком щодо покращення діяльності медичних закладів в умовах функціонування сімейної медицини є втілення стаціонарозамінних форм надання цієї допомоги, однією з яких є денні стаціонари при лікувально-профілактичних закладах. На яку кількість соматичних ліжок встановлюється штатна посада лікаря та медичної сестри?

A. На 15 ліжок

B. На 25 ліжок

C. На 30 ліжок*

D. На 40 ліжок

E. На 50 ліжок

765. До ефективних фори медичної допомоги, які останнім часом знайшли втілення в практику охорони здоров'я, відносяться денні стаціонари. Визначити, при яких закладах охорони здоров'я вони можуть організовуватися.

A. При поліклініках*

B. При дезінфекційних станціях

C. При станціях переливання крові

D. У лікарнях соціального захисту

E. При санітарно-епідеміологічних станціях

766. Ефективність використання ліжкового фонду в умовах сімейної медицини досягається за рахунок впровадження стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги. Що з наведеного відноситься до цих форм?

A. Ліжка у лікарні соціального захисту

B. Ліжка в сільській дільничній лікарні

C. Спеціалізований стаціонар диспансеру

D. Відділення відновлюваного лікування

E. Стаціонар на дому*

767. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моделей організації їх роботи.

A. В умовах багатопрофільних поліклінік

B. В умовах спеціалізованих центрів

C. В умовах спеціалізованих диспансерів

D. Індивідуальна практика*

E. Сумісна робота педіатрів і терапевтів

768. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моделей організації їх роботи.

A. Сумісна робота педіатрів і терапевтів

B. В умовах спеціалізованих центрів

C. В умовах спеціалізованих диспансерів

D. В умовах багатопрофільних поліклінік

E. Групова практика в умовах сімейної амбулаторії*

769. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, яке з наведених положень є однією з моделей організації їх роботи, що використовуються при переході на засади сімейної медицини.

A. В умовах багатопрофільних поліклінік

B. В умовах спеціалізованих центрів

C. В умовах спеціалізованих диспансерів

D. Групова практика, де кожен лікар є вузьким фахівцем*

E. Сумісна робота педіатрів і терапевтів

770. Основним медичним закладом, який надає медичну допомогу на засадах сімейної медицини в сільській місцевості є амбулаторія сімейної медицини. За якої мінімальної чисельності лікарів організовується цей заклад?

A. 2 лікаря та більше

B. 3 лікаря та більше*

C. 4 лікаря та більше

D. 6 лікарів та більше

E. 10 лікарів та більше

771. В умовах міста найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості лікарів створюється таке відділення?

A. 2 лікаря та більше

B. 3 лікаря та більше*

C. 4 лікаря та більше

D. 6 лікарів та більше

E. 10 лікарів та більше

772. Відповідно до рекомендацій ВООЗ надання первинної медико-санітарної допомоги має ґрунтуватися на засадах:

A. Сімейної медицини (загальної практики)*

B. Широкої участі спеціалістів різних профілів у забезпе­ченні лікувально-профілактичної допомоги

C. Багаторівневої системи надання медичної допомоги

D. Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги в повному обсязі

E. Всі відповіді вірні

773. Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на ряді принципів. Визначити, яке з наведених положень є одним з цих принципів.

A. Профілактична спрямованість медичного обслуговуван­ня населення*

B. Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

C. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

D. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

E. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

774. В основу розвитку сімейної медицини в Україні покладений ряд принципів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до одного з цих принципів.

A. Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги*

B. Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

C. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

D. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного про­філю

E. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невилі­ковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

775. Серед принципів, на яких ґрунтується розвиток сімейної меди­цини в Україні, є спостереження за досить стабільним контин­гентом населення, забезпечення родині доступної, безперервної первинної медико-санітарної допомоги. Визначити, що ще відно­ситься до одного з цих принципів.

A. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

B. Обов'язкове лікування хворих у стаціонарі

C. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

D. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

E. Системність надання медичної допомоги сім'ї*

776. Робота сімейного лікаря має свої особливості. Визначити, що з наведеного нижче визначає цю особливість:

A. Необхідність прийняття першого рішення щодо розв'язання проблем, з приводу яких до нього звертаються па­цієнти*

B. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

C. Обов'язкова передача хворих з хронічними захворюван­нями до інших закладів охорони здоров'я

D. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

E. Всі відповіді вірні

777. Сімейний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення підпорядкованої дільниці для упорядкування річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення загаль­ної захворюваності?

A. Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

B. Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу*

C. Медична карта амбулаторного хворого

D. Виписка з історії хворого

E. Листок тимчасової втрати працездатності

778. У 12-ти пацієнтів сімейний лікар виявив високий рівень цукру у крові та призначив їм відповідне лікування. Кого з членів роди­ни цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру у крові, щоб заздалегідь провести профілактичні заходи?

A. Членів родин, де хворий батько

B. Осіб до 15 років

C. Осіб, старших 60-ти років

D. Членів родин, де хвора мати

E. Усіх членів родини*

779. Визначити, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ.

A. Загальна

B. Закрита

C. Відомча

D. Змішана

E. Відкрита*

780. В залежності від того, які контингенти населення обслуговує медико-санітарна частина, вона може бути відкритою чи закритою. Яке з наведених положень характерне для закритої МСЧ?

A. Надання лікувально-профілактичної допомоги окремим категоріям працюючих

B. Надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам цього підприємства та членам їх сімей

C. Надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ

D. Надання лікувально-профілактичної допомоги тільки працівникам цього підприємства*

E. Надання тільки спеціалізованої медичної допомоги

781. Медико-санітарна частина, як головний заклад надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових підприємствах, вирішує ряд завдань. Визначити, що з наведеного нижче є одним із цих завдань.

A. Реорганізація фельдшерських здоровпунктів в лікарські

B. Максимальне наближення до місця роботи медичної допомоги*

C. Розробка стандартів якості медичної допомоги

D. Поширення пересувних форм організації медичної до­помоги працюючим

E. Розробка моделі кінцевих результатів

782. Лікувально-профілактична допомога робітникам промислових підприємств надається різними закладами охорони здоров'я. Назвіть, який з нижченаведених закладів надає медичну допомогу цим робітникам.

A. Медико-санітарні частини*

B. Диспансери

C. Діагностичні центри

D. Санітарно-епідеміологічні заклади

E. Станції переливання крові

783. Основними принципами організації медичної допомоги працюючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямованість, доступність, цехова дільничність. Визначити, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливими та небезпечними умовами праці передбачається посада цехового лікаря-терапевта.

A. На 1500 працюючих*

B. На 2000 працюючих

C. На 2500 працюючих

D. На 3000 працюючих

E. Більше 3000 працюючих

784. При обстеженні умов праці в цеху машинобудівного заводу, де проводиться холодна обробка металу, встановлено, що робітники піддаються шкідливій дії шуму. Працівники даного цеху підлягають обов'язковим періодичним медичним оглядам. Якими нормативними документами необхідно користуватись при визначенні переліку протипоказань для роботи в умовах дії шуму?

A. Постанова № 1218 Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

B. Наказ № 45 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

C. Наказ № 555 Про вдосконалення системи медичних оглядів працюючих і водіїв індивідуальних транспортних засобів*

D. Постанова № 1662 Про затвердження переліку професійних захворювань

E. Постанова № 1109 Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

785. Для аналізу професійної захворюваності розраховують її показники. Що є основою для розрахунку цього показника?

A. 100 працюючих

B. 10000 працюючих*

C. 100 мешканців регіону

D. 1000 працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд

E. На будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворювань

786. При плануванні обов'язкових попередніх і періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств визначається список необхідних для роботи в комісії лікарів-спеціалістів, необхідні лабораторні й функціональні дослідження, періодичність медоглядів і медичні протипоказання для роботи під впливом шкідливого виробничого чинника. Визначити, яка інформація вміщується в наказі № 555 для кожного шкідливого чинника.

A. Періодичність медогляду, склад медичної комісії, не­обхідні лабораторні та інструментальні дослідження, ме­дичні протипоказання для прийняття на роботу*

B. Періодичність медогляду й склад комісії

C. Необхідні лабораторні та інструментальні дослідження

D. Медичні протипоказання

E. Профзахворювання, яке може виникнути

787. У медико-санітарній частині проводиться відбір групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 4 і більше етіологічне пов'язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов'язаних захворювань за поточ­ний рік*

B. 5 і більше етіологічно пов'язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік.

C. 4 і більше етіологічно пов'язаних захворювань або 5 і більше етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік

D. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології

E. Більше 4-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології

788. На підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці штатними нормативами передбачається 1 посада цехового лікаря-терапевта на:

A. 2000 працюючих

B. 1500 працюючих*

C. 2500 працюючих

D. 3000 працюючих

E. 4000 працюючих

789. На підприємстві для оцінки стану здоров'я працюючих крім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23-ТН) використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності?

A. Карти особового обліку працівника*

B. Історії хвороби

C. Листка тимчасової непрацездатності

D. Медичної карти амбулаторного хворого

E. Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу

790. У великому промисловому регіоні північно-східної України на підприємстві вугільної промисловості вирішується питання про відкриття самостійної медико-санітарної частини. При якій кількості працюючих на підприємстві вугільної промисловості можна відкрити самостійну МСЧ?

A. Не менше 3000 працюючих

B. Не менше 2500 працюючих*

C. Не менше 3500 працюючих

D. Не менше 4000 працюючих

E. Не менше 4500 працюючих

791. Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров'я робітників. На які диспансерні групи здоров'я розподіляються робітники підприємства?

A. Здорові, практично здорові, хворі за трьома стадіями компенсації патологічного процесу*

B. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові

C. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання

D. Здорові, ті , які часто хворіють з компенсованим перебігом хвороби

E. Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби

792. В історії становлення соціальної гігієни важливе значення мала поява так званих народних (суспільних) лікарів. Вони перебували на службі у держави й надавали допомогу простому народу. Де з'явилися перші народні лікарі?

A. У стародавніх греків

B. У стародавніх римлян

C. У стародавніх єгиптян*

D. У древньому Китаї

E. В країнах стародавнього Сходу

793. Важливе значення в становленні соціальної гігієни як науки мали роботи доктора Ж. Рошу. Він вперше у своїй дисертації застосував термін «Соціальна гігієна». У якому році це було?

A. 1634 році

B. 1756 році

C. 1838 році*

D. 1912 році

E. 1920 році

794. Надзвичайно важливе значення для розвитку соціальної медицини мала поява перших праць з цього предмету. Визначити, у якому році видана книга Ж. Рошара «Трактат по соціальній гігієні й санітарній статистиці».

A. 1678 році

B. 1765 році

C. 1790 році

D. 1888 році*

E. 1912 році

795. Значну роль в подальшому формуванні соціально-гігієнічної науки відіграло заснування в Берліні в 1905 році наукового товариства «Соціальної гігієни й медичної статистики». Хто із західноєвропейських соціал-гігієністів заснував це товариство?

A. Ємиль Ресле

B. Альфред Гротьян*

C. Фридриг Принцингі

D. Людвіг Телеки

E. Альфонс Фішер

796. В 1906 році в Київському університеті на кафедрі гігієни був введений курс «Основи соціальної гігієни й громадської охорони здоров'я», що мало велике значення для розвитку соціальної гігієни в Україні. Хто з українських соціал-гігієністів читав цей курс?

A. А.В.Корчак-Чепурківський*

B. А.М.Мерков

C. С.М.Ігумнов

D. А.Томілін

E. С.С.Каган

797. В 30-х роках XX сторіччя великий внесок у розвиток соціальної гігієни в Україні внесли перші українські підручники з соціальної гігієни. Серед них перший підручник С.С.Кагана, виданий в 1932 році. Визначити цей підручник.

A. Соціальна гігієна

B. Загальна теорія санітарної статистики

C. Практикум по санітарній статистиці

D. Нариси по теорії соціальної гігієни*

E. Всі відповіді вірні

798. Постановою РНК СРСР від 14.10.1934 року « Про реорганізацію роботи науково-дослідних установ в галузі охорони здоров'я й гігієни праці» багато науково-дослідних інститутів були закриті на протязі 1934—1938 рр. Стало питання і про перейменування кафедр соціальної гігієни. У якому році кафедри соціальної гігієни були перейменовані в кафедри «Організації охорони здоров'я»?

A. 1934 році

B. 1937 році

C. 1941 році*

D. 1945 році

E. 1949 році

799. Після перейменування кафедр «Соціальної гігієни» у кафедри «Організації охорони здоров'я» медична громадськість тривалий час домагалася відновлення назви й необхідності вивчення суспільного здоров'я. У якому році кафедри були відновлені з назвою «Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я»?

A. 1945 році

B. 1949 році

C. 1955 році

D. 1966 році*

E. 1973 році

800. На 2-му Всеукраїнському з'їзді соціал-гігієністів та організаторів охорони здоров'я, з метою наближення до міжнародної термінології, було ухвалено рішення про зміну назви кафедри «Соціальної гігієни....... » на «Соціальну медицину.......... ». Визначити, в якому році це було.

A. 1987 році

B. 1990 році*

C. 1993 році

D. 1996 році

E. 1999 році

801. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я — наука, що вивчає закономірності громадського здоров'я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Україні?

A. У Київському медичному інституті

B. У Львівському медичному інституті

C. У Дніпропетровському медичному інституті

D. У Донецькому медичному інституті

E. У Харківському медичному інституті*

802. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я — наука, що вивчає закономірності громадського здоров'я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Європі?

A. У Московському медичному інституті

B. У Харківському медичному інституті

C. У Київському медичному інституті

D. У Берлінському університеті*


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1303 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.091 сек.)