АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 6 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

E. У Паризькому медичному інституті

803. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як предмет викладання включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним із розділів предмету?

A. Система охорони здоров'я*

B. Первинна профілактика захворювань

C. Вторинна профілактика захворювань

D. Параметри навколишнього середовища

E. Вивчення впливу виробничого середовища на здоров'я населення

804. Як предмет викладання СМ та ООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного з розділів предмету.

A. Здоров'я населення*

B. Первинна профілактика

C. Вторинна профілактика захворювань

D. Параметри навколишнього середовища

E. Вивчення якості надання медичної допомоги населен­ню або санітарного епідеміологічного благополуччя на­селення

805. Як предмет викладання СМ і ООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного із розділів предмету.

A. Параметри навколишнього середовища

B. Первинна профілактика

C. Вторинна профілактика захворювань

D. Медична статистика*

E. Вивчення якості надання медичної допомоги населен­ню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення

806. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я в науковій
та практичній діяльності використовує різні методи. Який з наведених методів є одним із основних методів СМ та ООЗ?

A. Статистичний*

B. Санітарного спостереження

C. Лабораторного аналізу

D. Інструментальний

E. Експедиційний

807. У цей час в Україні для координації наукових досліджень в області соціальної медицини та організації охорони здоров'я працює науково-дослідний інститут. Визначити, яку повну назву він має.

A. Всеукраїнський інститут суспільного здоров'я

B. Український інститут суспільного здоров'я*

C. Всеукраїнський інститут охорони здоров'я

D. Український інститут суспільного здоров'я й охорони здоров'я

E. Український інститут охорони здоров'я

808. У цей час в Україні для інформаційного забезпечення фахівців і населення в області соціальної медицини й організації охорони здоров'я видаються журнали «Вісник соціальної гігієни й організації охорони здоров'я в Україні» та «Охорона здоров'я в Україні». У яких роках були засновані ці журнали?

A. В 1990-1992 роках

B. В 1993-1995 роках

C. В 1996-1998 роках

D. В 1999-2001 роках*

E. В 2002-2004 роках

809. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характер. Визначити, в якому столітті статистика почала формуватися як самостійна наука.

A. XVI столітті

B. XVII столітті*

C. XVIII столітті

D. XIX столітті

E. XX столітті

810. Статистика як самостійна наука почала формуватись в XVII столітті. Важливе значення в її формуванні мали німецькі дослідники Г.Копринг і Г.Ахенваль. Який напрямок в статистиці вони започаткували?

A. Математичний

B. Описовий*

C. Політичну арифметику

D. Загальну статистику

E. Медичну статистику

811. Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась у двох напрямках, один з яких зародився в Англії. Який напрямок в статистиці було засновано в Англії?

A. Математичний*

B. Описовий

C. Економічної статистики

D. Загальної статистики

E. Медичної статистики

812. Статистика, як самостійна наука, почала формуватися в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалася в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Визначити засновника описової школи статистики.

A. Ф.Гальтон

B. Ф.Остерлен

C. Д.Граунд

D. В.Петті

E. Г.Ахенваль*

813. Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Визначити засновника математичної школи статистики.

A. Ф.Гальтон

B. Г.Ахенваль

C. Г.Копринг

D. В.Петті*

E. Ф.Остерлен

814. Медична статистика, як самостійна галузь, вперше виділилась із статистики населення в 1865 році, після опублікування в Німеччині першого посібника з медичної статистики. Хто є автором цього видання?

A. Г. Копринг

B. Г. Ахенваль

C. Д. Граунд

D. В. Петті

E. Ф. Остерлен*

815. В медицині та біології математичні методи почали використовуватись значно пізніше, ніж в фізиці та хімії. Медицина та біологія розвивались на основі тільки якісного аналізу явищ і лише в кінці XIX століття були розроблені основи нової науки — біометрії (біостатистики). Хто є родоначальником цієї науки?

A. Г.Ахенваль

B. Ф.Гальтон*

C. Д.Граунд

D. В.Петті

E. Я.Бернуллі

816. В ході історичного розвитку загальної статистики в її складі почали формуватись різні види статистики. Визначити, до якої статистики відноситься медична статистика.

A. Економічної

B. Політичної

C. Соціальної*

D. Статистики науки

E. Статистики освіти

817. В системі охорони здоров'я структурні підрозділи, які забезпечують збір, зберігання і аналіз медичної інформації мають важливе значення. Як називається підрозділ, який забезпечує цей вид роботи в лікувально-профілактичних закладах?

A. Кабінет статистики

B. Кабінет збору, зберігання та аналізу інформації

C. Інформаційно-аналітичне відділення*

D. Відділ статистики

E. Центр статистики

818. Статистична сукупність — це велика група відносно однорідних елементів, дій, явищ, які взяті разом в певних межах часу і простору. Що є складовим елементом статистичної сукупності?

A. Облікова ознака

B. Частина статистичної сукупності

C. Статистична ознака

D. Одиниця спостереження*

E. Ознаки, що підлягають вивченню

819. Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки?

A. Моментні

B. Атрибутивні*

C. Кількісні

D. Дискретні

E. Інкретні

820. Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення?

A. Моментні

B. Атрибутивні

C. Кількісні

D. Дискретні

E. Альтернативні*

821. Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманітних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що характеризують об'єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу?

A. Моментні*

B. Атрибутивні

C. Кількісні

D. Дискретні

E. Альтернативні

822. Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх характеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення?

A. Моментні

B. Інтервальні

C. Альтернативні

D. Інкретні

E. Дискретні*

823. При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них?

A. Результативні

B. Факторні*

C. Альтернативні

D. Дискретні

E. Інкретні

824. Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров'я населення, вивчаються різні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов'язаних з ними ознак?

A. Результативні*

B. Факторні

C. Альтернативні

D. Дискретні

E. Інкретні

825. При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називається ця частина?

A. Вибірковий масив

B. Монографічний опис

C. Генеральна статистична сукупність

D. Вибіркова статистична сукупність*

E. Основний масив

826. Вибіркова статистична сукупність — це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являється особливістю вибіркової сукупності?

A. Репрезентативність*

B. Направлений відбір

C. Неоднорідність сукупності

D. Мала кількість спостережень

E. Чутливість

827. Статистична сукупність — це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження?

A. Окрема особа, окреме явище*

B. Певні предмети, явища

C. Певні контингенти осіб

D. Окремий метод дослідження

E. Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

828. При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.

A. Направлення на госпіталізацію від сімейного лікаря

B. Випадок направлення на госпіталізацію

C. Виклик швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого

D. Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі*

E. Самозвернення до стаціонару

829. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності — це один із видів захворюваності населення. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності?

A. Випадок втрати працездатності у зв'язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності*

B. Працівник заводу

C. Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару

D. Випадок втрати працездатності у зв'язку з карантином

E. Випадок втрати працездатності у зв'язку з ГРЗ

830. Смертність немовлят — це один із показників, що характеризує стан здоров'я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності?

A. Випадок смерті дитини в постнатальному періоді

B. Випадок смерті дитини в перінатальному періоді

C. Випадок смерті в антенатальному періоді

D. Випадок смерті дитини на першому місяці життя

E. Дитина, що померла у віці до одного року життя*

831. Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров'я. Визначити, що є одним із основних завдань цього методу.

A. Визначення закономірностей рівня здоров'я населення*

B. Оцінка вартості медичної допомоги

C. Оцінка вартості амбулаторно-поліклінічної допомоги

D. Розробка біологічних методів профілактики захворювань

E. Розробка параметрів навколишнього середовища

832. Медична статистика вивчає питання, пов'язані з медициною, гігієною та охороною здоров'я. Визначити, один із розділів медичної статистики.

A. Аналіз динаміки явищ, що вивчаються

B. Статистика здоров'я населення*

C. Визначення похідних величин

D. Санітарна експертиза проектів

E. Медико-соціальна експертиза

833. Медична статистика включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним з її розділів?

A. Статистика системи охорони здоров'я*

B. Аналіз динаміки явищ, що вивчаються

C. Визначення похідних величин

D. Санітарна експертиза проектів

E. Медико-соціальна експертиза

834. Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначити, одну із цих вимог.

A. Якісна однорідність даних*

B. Поточна реєстрація подій

C. Збір даних тільки шляхом переписів

D. Збір даних шляхом анкетування

E. Збір даних кореспондентським методом

835. Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації?

A. Поточна реєстрація подій

B. Повнота даних*

C. Збір тільки шляхом переписів

D. Збір шляхом анкетування

E. Збір кореспондентським методом

836. Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров'я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність?

A. Наявність «нульової» гіпотези

B. Достатнє число спостережень*

C. Відсутність коливання ознаки, що вивчається

D. Наявність групування ознаки

E. Якісно неоднорідна сукупність

837. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи. Визначити, скільки етапів має статистичне дослідження.

A. Один

B. Два

C. Три

D. Чотири*

E. П'ять

838. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об'єктивні дані. Визначити, як називається перший етап статистичного дослідження.

A. Систематичний аналіз

B. Визначення мети і завдань дослідження. Складання плану та програми статистичного дослідження

C. Реєстрація та збирання статистичного матеріалу

D. Розробка та зведення даних, статистичний аналіз

E. Вибір методу дослідження*

839. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма збору матеріалу?

A. Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження*

B. Перелік розроблених таблиць

C. Перелік аналітичних таблиць

D. Перелік шифрів облікових ознак

E. Перелік похідних величин

840. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма розробки та зведення матеріалу?

A. Розробка макетів таблиць*

B. Перелік похідних величин

C. Перелік кодів згідно групування

D. Перелік ознак, що підлягають вивченню

E. Всі відповіді вірні

841. Статистика є апаратом аналізу, що дозволяє робити обґрунтовані висновки про явище, яке ми вивчаємо. На якому етапі статистичного дослідження проводиться розробка макетів статистичних таблиць?

A. На третьому

B. На другому

C. На першому*

D. На четвертому

E. На етапі формування задач статистичного дослідження

842. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до кількісних ознак?

A. Вік людини*

B. Професія

C. Результати лікування

D. Стать

E. Діагноз

843. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до якісних ознак?

A. Частота пульсу

B. Вік людини

C. Рівень кров'яного тиску

D. Діагноз*

E. Вага (маса) дітей

844. Статистичне дослідження проводиться в певній послідовності (поетапно). Що включає II етап статистичного дослідження?

A. Реєстрація даних, збір статистичного матеріалу*

B. Статистичний аналіз

C. Складання плану статистичного дослідження, розробка його програми

D. Розробка даних

E. Втілення результатів дослідження в практику

845. В Україні кожні 10 років проводиться перепис населення. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення при цьому використовується?

A. Суцільний*

B. Індивідуальний

C. Когортний

D. Несуцільний

E. Систематичний

846. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об'єктивні дані. Визначити, як називається другий етап статистичного дослідження.

A. Вибір об'єкту та одиниці спостереження

B. Шифрування матеріалу

C. Реєстрація та збір статистичного матеріалу*

D. Вибір методу дослідження

E. Розрахунок похідних величин

847. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об'єктивні дані. Визначити, як називається третій етап статистичного дослідження.

A. Складання макетів таблиць

B. Статистичний аналіз

C. Розрахунок похідних величин

D. Вибір ознак, що підлягають реєстрації

E. Розробка та зведення даних*

848. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об'єктивні дані. Визначити, як називається четвертий етап статистичного дослідження.

A. Складання плану заходів

B. Аналіз, висновки, пропозиції*

C. Розробка та зведення даних

D. Розрахунок похідних величин

E. Вибір методу дослідження

849. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається проста таблиця?

A. Одній*

B. Двох

C. Трьох

D. Чотирьох

E. П'яти та більше

850. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається групова таблиця?

A. Однієї ознаки

B. Двох і більше ознак, не зв'язаних між собою*

C. Двох і більше ознак зв'язаних між собою

D. Комбіновані ознаки

E. Згруповані ознаки

851. При складанні плану статистичного дослідження необхідно визначити об'єкт дослідження, тобто те середовище, в якому воно буде проводитись. Що може бути об'єктом дослідження при вивченні загальної захворюваності в місті?

A. Кількість осіб, що захворіли*

B. Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці

C. Кількість дітей, що захворіли у віці 0—18 років

D. Кількість осіб із захворюваннями органів дихання

E. Кількість осіб із захворюваннями органів травлення

852. Смертність — один із демографічних показників, який показує, яка кількість померлих приходиться на 1000 населення. Що можна взяти за об'єкт спостереження при вивченні загальної смертності в районі?

A. Кількість померлих у віці до 18 років

B. Кількість померлих серед працездатного населення

C. Кількість померлих у віці 18 років і старші

D. Кількість осіб, що померли*

E. Всі відповіді вірні

853. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить проста таблиця?

A. Одну ознаку*

B. Дві ознаки

C. Три ознаки

D. Чотири ознаки

E. П'ять ознак і більше

854. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить групова таблиця?

A. Дві і більше ознак, які не пов'язані між собою*

B. Дві і більше ознак, пов'язаних між собою

C. Комбіновані ознаки

D. Одну ознаку

E. Згруповані ознаки

855. Для розрахунку показників здоров'я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності?

A. Поширеність явища*

B. Питома вага показника

C. Розподіл явищ на долі

D. Структура явища

E. Явище в цілому

856. Для характеристики здоров'я населення дільниці сімейний лікар застосував показник інтенсивності. Що характеризує цей показник?

A. Питому вагу явища

B. Частоту явища у своєму середовищі*

C. Співвідношення між явищами, які пов'язані між собою

D. Наочно відображає зміни явища в динаміці

E. Неоднорідність явища, яке вивчається

857. При аналізі захворюваності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник?

A. Наочно відображає зміни явища в динаміці

B. Поширеність явища у своєму середовищі

C. Співвідношення між досліджуваними явищами

D. Питому вагу, структуру явища, що вивчається*

E. Неоднорідність явища, яке вивчається

858. Для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник?

A. Питому вагу явища

B. Частоту явища у своєму середовищі

C. Співвідношення між різнорідними явищами*

D. Наочно відображає зміни явища в динаміці

E. Відношення частини явища до цілого

859. Для характеристики роботи органів та закладів охорони здоров'я часто застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник?

A. Питому вагу явища

B. Частоту явища у своєму середовищі

C. Співвідношення між досліджуваними явищами

D. Наочно представляє зміни досліджуваного явища в динаміці*

E. Відношення частини явища до цілого

860. В практичній охороні здоров'я для характеристики захворюваності, смертності використовують інтенсивні показники. Що крім середовища, в якому ці явища відбуваються, необхідно знати для розрахунку інтенсивних показників?

A. Об'єкт дослідження

B. Розмір статистичної сукупності

C. Розподіл явища на частини

D. Абсолютні числа досліджуваних явищ*

E. Співвідношення між явищем і основою

861. Для розрахунку екстенсивного показника, що, окрім явища в цілому, необхідно знати?

A. Об'єкт дослідження

B. Розмір статистичної сукупності

C. Співвідношення між явищем і основою

D. Дані явища, яке вивчається за минулий рік

E. Розподіл явища на частини*

862. Показник співвідношення часто використовується для характеристики роботи закладів охорони здоров'я. Які дані необхідно мати для розрахунку цього показника?

A. Об'єкт дослідження

B. Ціле явище і його складові частини

C. Явища, незалежні одне від одного*

D. Дані явища, яке вивчається за минулий рік

E. Співвідношення між явищем і основою

863. Що характеризує показник екстенсивності?

A. Частоту явища

B. Поширеність явища

C. Рівень явища

D. Структуру явища*

E. Динамічні явища

864. Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Охарактеризуйте суть показника співвідношення.

A. Розподіл явища на частини

B. Відношення між різнорідними величинами*

C. Відношення кожної із порівнюваних величин до початкового рівня, прийнятого за 100 %

D. Частота явища в середовищі, у якому воно відбувається

E. Відношення зміни явища в динаміці

865. Що характеризує показник наочності?

A. Розподіл сукупності на його складові частини

B. Відношення між різнорідними величинами

C. Відношення кожної з порівнюваних величин до рівня, прийнятого за 100%*

D. Поширеність явища, яке вивчається

E. Стандартизацію явища

866. Визначити, до якого виду статистичного показника відноситься показник поширеності травматизму серед дітей?

A. Інтенсивного*

B. Екстенсивного

C. Співвідношення

D. Наочності

E. Стандартизованого

867. Визначити, до якого виду статистичного показника відноситься показник розподілу смертності населення в залежності від її причин.

A. Інтенсивного

B. Екстенсивного*

C. Співвідношення

D. Наочності

E. Стандартизованого

868. Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Який з наведених показників є екстенсивним?

A. Зниження захворюваності виразковою хворобою на 13 випадків

B. Рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного профілю

C. Структура хворих виразковою хворобою шлунка серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення*

D. Частота виразкової хвороби у чоловіків віком 30-50 років

E. Поширеність виразкової хвороби в залежності від терміну госпіталізації

869. Вік хворого належить до поняття:

A. Варіантна ознака*

B. Атрибутивна ознака

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

870. Стать хворого належить до поняття:

A. Варіантна ознака

B. Атрибутивна ознака*

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

871. Професія шофера у хворого належить до поняття:

A. Варіантна ознака

B. Атрибутивна ознака*

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

872. Кількість днів перебування хворого в стаціонарі належить до поняття:

A. Варіантна ознака*

B. Атрибутивна ознака

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

873. Середній рівень клубочкової фільтрації належить до поняття:

A. Варіантна ознака*

B. Атрибутивна ознака

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

874. Місце проживання хворого належить до поняття:

A. Варіантна ознака

B. Атрибутивна ознака*

C. Одиниця спостереження

D. Статистична сукупність

E. Відносна величина

875. Карта хворого, який вибув із стаціонару відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу*

876. Талон амбулаторного пацієнта відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу*

877. Лікарське свідоцтво про смерть відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу*

878. Листок непрацездатності відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу*

879. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу*

880. Інтерпретація отриманих інтенсивних показників в порівнянні зі стандартами відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу*

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу

881. Інтерпретація отриманих середніх показників в порівнянні з нормативами відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу*

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу

882. Інтерпретація отриманих екстенсивних показників в порівнянні з показниками інших закладів відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу*

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу

883. Інтерпретація отриманих показників співвідношення в динаміці відноситься до:

A. Програми розробки матеріалу

B. Спеціальної програми збору матеріалу

C. Програми аналізу матеріалу*

D. Програми впровадження в практику

E. Офіційної програми збору матеріалу

884. Яка таблиця має лише один присудок?

A. Проста*

B. Групова

C. Комбінована

D. Статистична

E. Систематична

885. Яка таблиця має лише один підмет та декілька не пов’язаних між собою присудків?

A. Проста

B. Групова*

C. Комбінована

D. Статистична

E. Систематична

886. Яка таблиця має лише один підмет та декілька пов’язаних між собою присудків?

A. Проста

B. Групова

C. Комбінована*

D. Статистична

E. Систематична

887. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення?

A. Надання високоспеціалізованої консультативної допомоги*

B. Медико-соціальна експертиза тимчасової втрати працездатності

C. Медико-соціальна експертиза стійкої втрати працездатності

D. Здійснення диспансерного спостереження

E. Надання медичної допомоги

888. В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Який з перерахованих закладів забезпечує вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району?


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1338 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.183 сек.)