АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 3 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

D. Формула середньої арифметичної, обчисленої за способом Стьюдента

E. Всі перечислені формули

554. Якщо вихідні дані являють собою результат групування і відомі середні значення показника по кожній групі (групові середні), то розрахунок загальної середньої здійснюється виключно за формулою:

A. Середньої арифметичної простої

B. Середньої арифметичної зваженої*

C. Середньої арифметичної, обчисленої за способом моментів

D. Середньої арифметичної, обчисленої за способом Стьюдента

E. Всі перечислені формули

555. У випадку, коли відомими є обернені значення осереднюваного показника, розраховується:

A. Середня гармонійна*

B. Середня арифметична

C. Середня геометрична

D. Коефіцієнт кореляції

E. Коефіцієнт варіації

556. У випадку, коли відомі значення варіант (V) та частот (p) використовується:

A. Середня гармонійна

B. Середня арифметична зважена*

C. Середня геометрична

D. Коефіцієнт кореляції

E. Коефіцієнт варіації

557. Якщо замість частот (p) відомі обсяги ознаки, тобто значення W = Vp, необхідно скористатися:

A. Середньою гармонійною зваженою*

B. Середньою арифметичною зваженою

C. Середньою геометричною

D. Коефіцієнтом кореляції

E. Коефіцієнтом варіації

558. Коли обсяг ознаки дорівнює не сумі, а добутку варіант, у статистиці для розрахунку величин застосовується:

A. Середня гармонійна зважена

B. Середня арифметична зважена

C. Середня геометрична*

D. Коефіцієнт кореляції

E. Коефіцієнт варіації

559. Середнє квадратичне відхилення найчастіше використовується у статистичному аналізі, тому його називають:

A. Середньою гармонійною зваженою

B. Середньою арифметичною зваженою

C. Середньою геометричною*

D. Стандартним відхиленням

E. Коефіцієнтом варіації

560. Чим меншою є величина середнього квадратичного відхилення, тим варіація є:

A. Слабкішою*

B. Сильнішою

C. Зваженішою

D. Достовірнішою

E. Стандартнішою

561. Чим меншою є величина середнього квадратичного відхилення, тим статистична сукупність є:

A. Більш однорідною*

B. Більш сильнішою

C. Більш неоднорідною

D. Більш достовірнішою

E. Більш стандартнішою

562. Для характеристики розподілу одиниць сукупності за певною ознакою використовуються:

A. Відносні величини

B. Ліміт і амплітуда

C. Критерій

D. Абсолютні величини

E. Мода і медіана*

563. Коливання значень ознак у одиниць сукупності в статистиці називається:

A. Амплітудою

B. Варіацією*

C. Лімітом

D. Достовірністю

E. Кореляцією

564. Фактори, що зумовлюють варіацію статистичних показників поділяються на:

A. Систематичні та випадкові*

B. Прямі і комбіновані

C. Групові і негрупові

D. Прямі і зворотні

E. Атрибутивні і результативні

565. Середній квадрат відхилень групових середніх значень результативної ознаки (yi) від його загальної середньої (узаг) називається:

A. Міжгруповою дисперсією*

B. Репрезентативністю

C. Внутрішньогруповою дисперсією

D. Кореляцією

E. Загальною дисперсією

566. Розмір варіації, обумовленої дією випадкових факторів, яка проявляється у коливанні значень результативної ознаки в межах однієї групи характеризується показником:

A. Міжгрупової дисперсії

B. Репрезентативності

C. Внутрішньогрупової дисперсії*

D. Кореляції

E. Загальної дисперсії

567. Середній розмір відхилень значень результативної ознаки (у) від групової середньої (уі) показує:

A. Міжгрупова дисперсія

B. Репрезентативність

C. Внутрішньогрупова дисперсія*

D. Кореляція

E. Загальна дисперсія

568. Дисперсія результативної ознаки, яка дорівнює сумі міжгрупової дисперсії та середньої з внутрішньогрупових дисперсій називається:

A. Міжгруповою дисперсією

B. Репрезентативністю

C. Внутрішньогруповою дисперсією

D. Кореляцією

E. Загальною дисперсією*

569. Що є мірою систематичної варіації?

A. Міжгрупова дисперсія*

B. Репрезентативність

C. Внутрішньогрупова дисперсія

D. Кореляція

E. Загальна дисперсія

570. Що є мірою систематичної варіації?

A. Міжгрупова дисперсія

B. Репрезентативність

C. Середня із внутрішньогрупових дисперсій*

D. Кореляція

E. Загальна дисперсія

571. Вкажіть формулу для визначення середньої арифметичної величини за способом моментів.

A. A.

B. B.

C. C. *

D. D.

E. E.

572. Вкажіть функції лікарні за рекомендаціями ВООЗ.

A. Лікувально-відновлювальна, профілактична, навчальна, науково-дослідна*

B. Лікувальна, економічна, профілактична

C. Соціальна, навчальна, науково-дослідна, медична

D. Лікувально-відновлювальна, медико-соціальна

E. Профілактична, реабілітаційна, медико-соціальна, науково-дослідна

573. Провідною ланкою в наданні стаціонарної допомоги міському населенню є:

A. Багатопрофільна лікарня*

B. Центральна районна лікарня

C. Дільнична лікарня

D. Обласна лікарня

E. Стаціонари спеціалізованих диспансерів

574. Провідною ланкою в наданні стаціонарної допомоги сільському населенню є:

A. Центральна районна лікарня*

B. Багатопрофільна міська лікарня

C. Дільнична лікарня

D. Обласна лікарня

E. Стаціонари спеціалізованих диспансерів

575. Надання допомоги найбільш важким хворим є особливістю:

A. Стаціонарної допомоги*

B. Амбулаторно-поліклінічної допомоги

C. Сімейної медицини

D. Швидкої та невідкладної допомоги

E. Лікувальних закладів первинного рівня

576. Центральні районні лікарні забезпечують:

A. Вторинну /спеціалізовану/ медичну допомогу*

B. Первинну медико-санітарну допомогу

C. Третинну /висококваліфіковану та вузькоспеціалізовану медичну допомогу

D. Амбулаторно-поліклінічну допомогу

E. Швидку та невідкладну медичну допомогу

577. Обласні лікарні забезпечують:

A. Третинну /висококваліфіковану та вузькоспеціалізовану медичну допомогу*

B. Первинну медико-санітарну допомогу

C. Вторинну / спеціалізовану/ медичну допомогу

D. Амбулаторно-поліклінічну допомогу

E. Швидку та невідкладну медичну допомогу

578. Створення керуючого суб’єкта системи стаціонарної допомоги необхідно розпочинати з:

A. Організації апарату управління*

B. Забезпечення оптимальної структури стаціонару

C. Забезпечення оптимального фінансування стаціонару

D. Вирішення загально-організаційних проблем

E. Забезпечення виконання лікувальної функції

579. Ліжковий фонд відділень реанімації та інтенсивної терапії с у стаціонарах становить:

A. 5,0 % загального ліжкового фонду*

B. 1,0 % загального ліжкового фонду

C. 2,0 % загального ліжкового фонду

D. 10 % загального ліжкового фонду

E. 15 % загального ліжкового фонду

580. Ліжковий фонд відділень реабілітації становить:

A. 20 % загального ліжкового фонду*

B. 1,0 % загального ліжкового фонду

C. 2,0 % загального ліжкового фонду

D. 10 % загального ліжкового фонду

E. 7 % загального ліжкового фонду

581. Діагностика захворювань відноситься до:

A. Лікувально-відновлювальної функції лікарні*

B. Навчальної функції лікарні

C. Профілактичної функції лікарні

D. Науково-дослідної функції лікарні

E. Організаційної функції лікарні

582. Лікування захворювань відноситься до:

A. Лікувально-відновлювальної функції лікарні*

B. Навчальної функції лікарні

C. Профілактичної функції лікарні

D. Науково-дослідної функції лікарні

E. Організаційної функції лікарні

583. Реабілітація захворювань відноситься до:

A. Лікувально-відновлювальної функції лікарні*

B. Навчальної функції лікарні

C. Профілактичної функції лікарні

D. Науково-дослідної функції лікарні

E. Організаційної функції лікарні

584. До якої з основних функцій лікарні відноситься медичний контроль за фізіологічним перебігом вагітності, пологів та періоду новонародженості?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

585. До якої з основних функцій лікарні відноситься медичний контроль за інфекційними захворюваннями?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

586. До якої з основних функцій лікарні відноситься проведення заходів стосовно попередження хронічних захворювань?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

587. До якої з основних функцій лікарні відноситься проведення заходів стосовно попередження фізичної інвалідності?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

588. До якої з основних функцій лікарні відноситься проведення заходів стосовно попередження психічної інвалідності?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

589. До якої з основних функцій лікарні відноситься гігієнічне виховання?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

590. До якої з основних функцій лікарні відноситься санітарна освіта?

A. Профілактичної*

B. Навчальної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

591. До якої з основних функцій лікарні відноситься підготовка медичного персоналу?

A. Навчальної*

B. Профілактичної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

592. До якої з основних функцій лікарні відноситься післядипломна спеціалізація медичного персоналу?

A. Навчальної*

B. Профілактичної

C. Лікувально-відновлювальної

D. Науково-дослідної

E. Організаційної

593. Завдяки якій функції лікарні можна вивчати фізичні аспекти здоров’я і хвороби?

A. Науково-дослідній*

B. Профілактичній

C. Лікувально-відновлювальній

D. Навчальній

E. Організаційній

594. Завдяки якій функції лікарні можна вивчати біологічні аспекти здоров’я і хвороби?

A. Науково-дослідній*

B. Профілактичній

C. Лікувально-відновлювальній

D. Навчальній

E. Організаційній

595. Завдяки якій функції лікарні можна вивчати психічні аспекти здоров’я і хвороби?

A. Науково-дослідній*

B. Профілактичній

C. Лікувально-відновлювальній

D. Навчальній

E. Організаційній

596. Завдяки якій функції лікарні можна вивчати соціальні аспекти здоров’я і хвороби?

A. Науково-дослідній*

B. Профілактичній

C. Лікувально-відновлювальній

D. Навчальній

E. Організаційній

597. За допомогою якого виду інформації Ви можете зробити висновок про потребу в стаціонарній допомозі для різних соціально-демографічних груп у зв¢язку з захворюваністю?

A. Наукової і про передовий досвід*

B. Сучасної

C. Із власних джерел

D. Телебачення

E. Директивної

598. За допомогою якого виду інформації можна отримати дані про ефективність і якість лікувально-діагностичного процесу у конкретному медичному закладі?

A. Із власних джерел*

B. Демографічної

C. Наукової і про передовий досвід

D. Статистичної

E. Директивної

599. З метою наукового обґрунтування розвитку стаціонарної допомоги в регіоні необхідно:

A. Вивчити стан здоров¢я населення, демографічну і соціальну ситуації*

B. Підготувати план розвитку стаціонарної мережі

C. Видати директивний документ

D. Підготувати наказ

E. Призначити відповідального за цей розділ

600. За допомогою якого виду інформації можна зробити висновок про ступінь раціонального використання ліжкового фонду у певному лікувальному закладі?

A. Із власних джерел*

B. Статистичної

C. Директивної

D. Науково-дослідної

E. Наукової і про передовий досвід

601. За допомогою якого виду інформації Ви маєте можливість отримати дані про кінцеві результати роботи стаціонару у конкретному лікувальному закладі?

A. Із власних джерел*

B. Демографічної

C. Наукової і про передовий досвід

D. Статистичної

E. Директивної

602. За допомогою якого виду інформації можна отримати дані для аналізу недоліків роботи стаціонару у конкретному лікувальному закладі?

A. Із власних джерел*

B. Статистичної

C. Директивної

D. Соціологічної

E. Наукової і про передовий досвід

603. До якого виду інформації можна віднести результати контролю за впровадженням сучасних лікувально-діагностичних методик у конкретному лікувальному закладі?

A. Із власних джерел*

B. Статистичної

C. Директивної

D. Соціологічної

E. Наукової і про передовий досвід

604. З метою наукового обґрунтування розвитку стаціонарної допомоги в регіоні необхідно:

A. Раціонально розподілити ліжковий фонд за територіальним принципом*

B. Створити групу розвитку стаціонарної допомоги за територіальним принципом

C. Видати директивний документ

D. Підготувати наказ

E. Призначити відповідального за цей розділ

605. Одним з питань забезпечення розвитку матеріально-технічної бази стаціонару є:

A. Організація оптимальної потужності відділень*

B. Фінансування з декількох джерел

C. Підготовка директивного документу

D. Видання наказу

E. Призначення відповідального за розвиток матеріально-технічної бази

606. Одним з питань забезпечення розвитку матеріально-технічної бази стаціонару є:

A. Обладнання робочих місць і застосування сучасних технологій*

B. Фінансування з декількох джерел

C. Підготовка директивного документу

D. Видання наказу

E. Призначення відповідального за розвиток матеріально-технічної бази

607. Чи залежить інтенсифікація діяльності стаціонару від взаємозв¢язку та наступності між поліклінікою і стаціонаром?

A. Так*

B. Ні

C. Інколи

D. У випадках комплексної оцінки їх діяльності

E. У випадках експертної оцінки їх діяльності

608. Одним з питань забезпечення оптимальної структури стаціонару є:

A. Сучасні підходи до диференціації ліжкового фонду*

B. Перепрофілізація ліжкового фонду

C. Підготовка директивного документу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

609. З метою удосконалення ефективності і якості роботи стаціонару необхідно:

A. Організувати лікувально-діагностичний процес*

B. Удосконалити матеріально-технічну базу

C. Удосконалити блок наукового регулювання

D. Видати наказ про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скоротити ліжковий фонд

610. З метою поліпшення ефективності і якості роботи стаціонару необхідно:

A. Раціонально використовувати ліжковий фонд*

B. Удосконалити матеріально-технічну базу

C. Удосконалити блок наукового регулювання

D. Видати наказ про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скоротити ліжковий фонд

611. З метою поліпшення ефективності і якості роботи стаціонару необхідно:

A. Забезпечити культуру роботи стаціонару*

B. Удосконалити керуючий об¢єкт

C. Забезпечити організацію робочих місць

D. Підготувати директивний документ

E. Перепрофілізувати ліжковий фонд

612. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Впровадження сучасних методик лікувально-діагностичного процесу*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

613. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Організацію обстеження і лікування в стаціонарі*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

614. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Наявність і використання сучасних еталонів якості*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

615. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Оперативність та чіткість призначень*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

616. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Комплексність діагностики, лікування та консультацій вузьких фахівців*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

617. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Забезпечення взаємодії основних і допоміжних служб*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

618. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Застосування експертних оцінок та впровадження сучасних досягнень науки і техніки*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

619. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Інтенсифікацію з використанням комп’ютеризації*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

620. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Організацію роботи медичного персоналу*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

621. Організація лікувально-діагностичного процесу в стаціонарі передбачає наступні заходи:

A. Організацію робочих місць для використання сучасних технологій*

B. Організацію внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами

C. Підготовку директивного документу стосовно лікувально-діагностичного процесу

D. Видання наказу про оптимізацію ліжкового фонду

E. Скорочення ліжкового фонду

622. З метою упорядкування керованого об’єкту системи стаціонарної допомоги необхідно забезпечити взаємодію стаціонару з:

A. Поліклінікою*

B. Міським управлінням охорони здоров’я

C. Управлінням охорони здоров’я обласної держадміністрації

D. Міністерством охорони здоров’я

E. Комісією з питань охорони здоров’я

623. З метою упорядкування керованого об’єкту системи стаціонарної допомоги необхідно забезпечити взаємодію стаціонару з:

A. Профільними стаціонарами регіону*

B. Міським управлінням охорони здоров’я

C. Управлінням охорони здоров’я обласної держадміністрації

D. Міністерством охорони здоров’я

E. Комісією з питань охорони здоров’я

624. З метою упорядкування керованого об’єкту системи стаціонарної допомоги необхідно забезпечити взаємодію стаціонару з:

A. Міжлікарняними аптеками*

B. Міським управлінням охорони здоров’я

C. Управлінням охорони здоров’я обласної держадміністрації

D. Міністерством охорони здоров’я

E. Комісією з питань охорони здоров’я

625. З метою упорядкування керованого об’єкту системи стаціонарної допомоги необхідно забезпечити взаємодію стаціонару з:

A. Господарськими службами інших відомств*

B. Міським управлінням охорони здоров’я

C. Управлінням охорони здоров’я обласної держадміністрації

D. Міністерством охорони здоров’я

E. Комісією з питань охорони здоров’я

626. З метою упорядкування керованого об’єкту системи стаціонарної допомоги необхідно забезпечити взаємодію стаціонару з:

A. Діагностичними центрами*

B. Управлінням охорони здоров’я обласної держадміністрації

C. Силовими структурами

D. Міністерством охорони здоров’я

E. Комісією з питань охорони здоров’я

627. Створення блоку наукового регулювання системи стаціонарної допомоги одним із заходів передбачає:

A. Організацію інтенсивного вивчення інформації про стаціонарну допомогу*

B. Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу

C. Створення відповідних умов для праці

D. Профілактику травматизму в стаціонарі

E. Створення групи з наукових основ організації праці

628. Створення блоку наукового регулювання системи стаціонарної допомоги одним із заходів передбачає:

A. Створення групи науково-інформаційного забезпечення*

B. Організацію апарату управління

C. Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу

D. Створення відповідних умов для праці

E. Створення групи з наукових основ організації праці

629. Протягом якого часу з моменту госпіталізації хворого лікар повинен встановити клінічний діагноз?

A. 72 години*

B. 96 годин

C. 50 годин

D. 48 годин

E. 80 годин

630. Створення блоку наукового регулювання системи стаціонарної допомоги одним із заходів передбачає:

A. Організацію вивчення передового досвіду*

B. Організацію апарату управління

C. Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу

D. Створення відповідних умов для праці

E. Створення групи з наукових основ організації праці

631. Створення блоку наукового регулювання системи стаціонарної допомоги одним із заходів передбачає:

A. Організацію наукових бібліотек*

B. Організацію апарату управління

C. Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу

D. Створення відповідних умов для праці

E. Створення групи з наукових основ організації праці

632. Створення блоку наукового регулювання системи стаціонарної допомоги одним із заходів передбачає:

A. Забезпечення робочих місць необхідною інформацією про стаціонарну допомогу*

B. Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу

C. Створення відповідних умов для праці

D. Організацію Ради головних спеціалістів

E. Створення групи з наукових основ організації праці

633. Назвіть показник, для обчислення якого використовується формула Розенфельда?

A. Функція лікарської посади*

B. Норма навантаження лікаря на 1 год. прийому в поліклініці

C. Обіг лікарняного ліжка

D. Число робочих днів протягом року

E. Середня тривалість перебування хворого на ліжку

634. Яка частка хворих, доставлених в стаціонар бригадами швидкої допомоги в структурі усіх госпіталізованих?

A. 10 %*

B. 5 %

C. 20 %

D. 25 %

E. 50 %

635. Якими шляхами можна визначити потребу населення в стаціонарній допомозі?

A. Облік звернень в усі лікувально-профілактичні заклади, експертна оцінка потреби населення в госпіталізації при зверненні в лікувально-профілактичні заклади, здійснення комплексних медичних оглядів всього населення*

B. Облік померлих вдома

C. Облік відмов в госпіталізації

D. Облік звернень в усі лікувально-профілактичні заклади та здійснення комплексних медичних оглядів всього населення

E. Статистика смертності в стаціонарі та облік відмов у госпіталізації

636. Яка тенденція розвитку ліжкового фонду лікарень при переході до ринкових відносин?

A. Раціональне використання наявного фонду*

B. Збільшення

C. Зменшення

D. Розгортання ліжок терапевтичного профілю

E. Розгортання ліжок хірургічного профілю

637. З урахуванням демографічної ситуації в Україні назвіть пріоритетний напрямок розвитку різноманітних видів стаціонарної допомоги?

A. Розвиток відділень і стаціонарів для надання соціальної допомоги*

B. Зменшення обсягу загальнопрофільних відділень

C. Спеціалізація ліжкового фонду

D. Перепрофілізація наявного ліжкового фонду

E. Збільшення кількості ліжок акушерсько-гінекологічного профілю

638. Вкажіть в якій із вікових груп найвищий показник потреби в стаціонарній допомозі?

A. Від 20 до 60 років*

B. Від 50 до 60 років

C. 60 років і старше

D. До 3-х років

E. Від 3-х до20 років

639. В якій із вікових груп населення найвищий рівень фактичної госпіталізації?

A. Від 20 до 60 років*

B. Від 50 до 60 років

C. 60 років і старше

D. До 3-х років

E. Від 3-х до20 років

640. Які із названих захворювань мають сезонну закономірність в госпіталізації: підвищення зимою і зниження влітку?

A. Органів дихання, ревматизм*

B. Нервової системи і органів чуття

C. Психічні захворювання

D. Інфекційні та паразитарні хвороби

E. Хвороби системи кровообігу

641. Яка основна причина повторної госпіталізації хворих?

A. Передчасна виписка із стаціонару*

B. Недотримання рекомендацій лікаря

C. Невірне лікування

D. Низька кваліфікація медичного персоналу

E. Порушення лікарняного режиму

642. Який на Ваш погляд найбільш ефективний засіб вивчення якості стаціонарної медичної допомоги?

A. Експертних оцінок*

B. Соціологічний

C. Статистичний

D. Математичне моделювання

E. Динамічний аналіз

643. Назвіть провідну ланку в системі стаціонарної медичної допомоги?

A. Багатопрофільні лікарні*

B. Лікарні різноманітного типу

C. Диспансери

D. Пологові будинки

E. Клініки науково-дослідних інститутів

644. Провідним закладом в системі стаціонарної медичної допомоги є:

A. Багатопрофільні лікарні*

B. Лікарні різноманітного типу

C. Диспансери і клініки

D. Спеціалізовані центри і пологові будинки, денні стаціонари

E. Сільські дільничні лікарні

645. Ліжковий фонд яких відділень не підлягає диференціації за профілями?

A. Реанімації і реабілітації*

B. Хірургії і терапії

C. Хірургії і кардіології

D. Терапії і реанімації

E. Гастроентерології і пульмонології

646. Чи залежить норматив кількості ліжок на 1 посаду лікаря в стаціонарі від профілю відділення?

A. Залежить*

B. Не залежить

C. Тільки для ліжок хірургічного профілю

D. Тільки для ліжок терапевтичного профілю

E. Тільки для ліжок акушерсько-гінекологічного профілю

647. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного персоналу з розрахунку на кількість ліжок?

A. № 33*

B. № 12

C. № 68

D. № 124

E. № 97

648. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи середнього і молодшого медичного персоналу з розрахунку на кількість ліжок?

A. № 33*

B. № 97

C. № 68


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 692 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.056 сек.)