АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

D. Середню арифметичну

Прочитайте:
  1. D. Середню арифметичну

E. Коефіцієнт варіації

234. При якому значенні критерію Стьюдента (t)можна вважати різницю між відносними величинами суттєвою?

A. ≥2,00*

B. 0,05

C. ≥1,00

D. <1,05

E. ≤1,55

235. При якому значенні критерію Стьюдента (t)можна вважати різницю між середніми величинами суттєвою?

A. ≥2,00*

B. 0,05

C. ≥1,00

D. <1,05

E. ≤1,55

236. Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах ( ± 1σ)?

A. 68,3 %*

B. 58,8 %

C. 78,6 %

D. 95,5 %

E. 99,7 %

237. Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах ( ± 2σ)?

A. 95,5 %*

B. 58,8 %

C. 68,3 %

D. 78,6 %

E. 99,7 %

238. Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись в статистичній сукупності в межах ( ± 3σ)?

A. 99,7 %*

B. 58,8 %

C. 68,3 %

D. 78,6 %

E. 95,5 %

239. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження?

A. При проведенні дослідження на вибірковій статистичній сукупності*

B. При використанні анкетного методу

C. При проведенні ретроспективного дослідження

D. При проведенні дослідження на генеральній статистичній сукупності

E. При проведенні статистичного дослідження на будь-якій статистичній сукупності

240. При якому ступені вірогідності результати медико-біологічного дослідження будуть вважатися достовірними?

A. Не менше 95,0 % ступеня вірогідності*

B. Не менше 68,3 % ступеня вірогідності

C. Не менше 76,8 % ступеня вірогідності

D. Не менше 99,0 % ступеня вірогідності

E. Не менше 99,9 % ступеня вірогідності

241. Однією з особливостей вибіркової статистичної сукупності є репрезентативність ознаки. Яке з наведених визначень відповідає цьому поняттю?

A. Відповідність її генеральній сукупності*

B. Необхідність збільшення числа спостережень

C. Необхідність зменшення числа спостережень

D. Ступені однорідності

E. Ступені неоднорідності

242. В яких межах знаходиться варіаційний ряд, якщо кількість усіх варіант даної статистичної сукупності 68,3 %?

A. М ± 1δ*

B. М ± 2δ

C. М ± 3δ

D. М ± 4δ

E. М ± 5δ

243. В яких межах знаходиться варіаційний ряд, якщо кількість усіх варіант даної статистичної сукупності 95,5 %?

A. М ± 2δ*

B. М ± 1δ

C. М ± 3δ

D. М ± 4δ

E. М ± 5δ

244. В яких межах знаходиться варіаційний ряд, якщо кількість усіх варіант даної статистичної сукупності 99,7 %?

A. М ± 3δ*

B. М ± 1δ

C. М ± 2δ

D. М ± 4δ

E. М ± 5δ

245. У практичній охороні здоров'я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації?

A. Дозволяє виявляти вплив неоднорідності досліджуваних груп на явище*

B. Дозволяє оцінити динамічні показники

C. Дозволяє порівнювати екстенсивні показники

D. Дозволяє визначити неоднорідність досліджуваних груп

E. Дозволяє порівняти показники співвідношення в неоднорідних групах

246. При вивченні смертності в двох регіонах, які мають різний статевий та віковий склад населення, отримані такі дані: в районі А смертність дорівнювала 14,0 ‰, в районі Б — 16,0 ‰. Який статистичний метод треба застосувати для порівняння цих показників?

A. Стандартизації*

B. Динамічні ряди

C. Відносні показники

D. Середні величини

E. Кореляції

247. При вивченні захворюваності в місті Н. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?

A. Метод стандартизації*

B. Т-критерій Вілкоксона

C. Кореляційно-регресивний аналіз

D. Аналіз динамічних рядів

E. Обчислення середніх величин

248. При розрахунку стандартизованого показника обчислюють різні похідні величини. Які з них можуть відображати дійсну частоту явища в середовищі?

A. Інтенсивні показники*

B. «Очікувані» числа в групах

C. Стандартизовані

D. Сума «очікуваних» чисел у сукупностях, що вивчаються

E. Екстенсивні показники

249. У багатьох випадках порівняння показників захворюваності, смертності та інших неможливе через неоднорідність сукупностей, в яких розраховані ці показники. Застосування якого статистичного методу дає можливість провести порівняння цих показників?

A. Методу стандартизації*

B. Методу кореляції

C. Т-критерію Вілкоксона

D. Оцінки вірогідності відносних величин

E. Оцінки вірогідності середніх величин

250. Який метод рекомендується використати, якщо необхідно виявити вплив на захворюваність неоднорідності складу працюючих в цехах (за статтю, віком, стажем і т. ін.)?

A. Стандартизації*

B. Непараметричні критерії

C. Інтенсивні показники

D. Середні величини

E. Екстенсивні показники

251. Один з етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір стандарту. Визначити, що з наведеного може бути прийняте за стандарт.

A. Чисельний склад однієї з порівнюваних груп*

B. Середній рівень явища, яке вивчається (за часом, територією)

C. Середня геометрична величина

D. Середня сума явищ у відсотках

E. Явище, яке не характерне для порівнюваних груп

252. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, яке з наведених положень відноситься до першого етапу.

A. Розрахунок загальних та погрупових показників*

B. Розрахунок середнього рівня показників

C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників

E. Розрахунок явища у відсотках

253.Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, яке з наведених положень відноситься до одного з цих етапів.

A. Вибір і розрахунок стандарту*

B. Розрахунок середнього рівня показників

C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників

E. Розрахунок явища у відсотках

254.Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів.

A. Обчислення стандартизованих показників*

B. Розрахунок середнього рівня показників

C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

D. Розрахунок явища у відсотках

E. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників

255. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів.

A. Обчислення «очікуваного» числа у відповідності до стандарту*

B. Розрахунок середнього рівня показників

C. Розрахунок явища у відсотках

D. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

E. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників

256. Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до одного з методів розрахунку цього показника?

A. Прямий*

B. Простий

C. Груповий

D. Змішаний

E. Вибірковий

257. Один із етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір виду стандарту. Визначити, що з наведеного може бути прийняте за стандарт.

A. Сума порівнюваних груп*

B. Явище, яке не характерне для порівнюваних явищ

C. Середній рівень явища, яке вивчається

D. Середня геометрична величина

E. Середня сума явищ у відсотках

258. З якою метою проводиться стандартизація показників?

A. Порівняння показників, обчислених у якісно неоднорідних сукупностях*

B. Визначення різноманітності в складі сукупностей, що вивчаються

C. Порівняння показників, обчислених у кількісно неоднорідних сукупностях

D. Вивчення та аналізу динаміки показників

E. Оцінки взаємозв'язку між явищами

259. З якою метою проводиться стандартизація показників?

A. Усунення впливу неоднорідності у складі сукупностей, що вивчаються*

B. Порівняння показників, обчислених у якісно однорідних сукупностях

C. Порівняння показників, обчислених у кількісно неоднорідних сукупностях

D. Вивчення та аналізу динаміки показників

E. Оцінки взаємозв'язку між явищами

260. Вкажіть методи стандартизації показників.

A. Прямий, непрямий, зворотній*

B. Прямий, непрямий

C. Повний, неповний

D. Прямий, зворотній, повний

E. Прямий, непрямий, частковий

261. Скільки етапів має прямий метод стандартизації?

A. 5*

B. 2

C. 3

D. 4

E. 6

262. В чому полягає перший етап прямого методу стандартизації?

A. Обчислення інтенсивних показників*

B. Вибір і розрахунок стандарту

C. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників

D. Розрахунок очікуваних величин

E. Розрахунок стандартизованих показників

263. В чому полягає другий етап прямого методу стандартизації*

A. Вибір і розрахунок стандарту.*

B. Обчислення інтенсивних показників.

C. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників.

D. Розрахунок очікуваних величин.

E. Розрахунок стандартизованих показників.

264. В чому полягає третій етап прямого методу стандартизації?

A. Розрахунок очікуваних величин*

B. Вибір і розрахунок стандарту

C. Обчислення інтенсивних показників

D. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників

E. Розрахунок стандартизованих показників

265. В чому полягає четвертий етап прямого методу стандартизації?

A. Розрахунок стандартизованих показників*

B. Вибір і розрахунок стандарту

C. Обчислення інтенсивних показників

D. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників

E. Розрахунок очікуваних величин

266. В чому полягає п'ятий етап прямого методу стандартизації?

A. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників*

B. Вибір і розрахунок стандарту

C. Обчислення інтенсивних показників

D. Розрахунок очікуваних величин

E. Розрахунок стандартизованих показників

267. Що найчастіше приймається за стандарт?

A. Півсума кількісного складу груп.*

B. Сума кількісного складу груп.

C. Максимальний показник.

D. Мінімальний показник.

E. Різниця між двома показниками.

268. На якому етапі прямого методу стандартизації проводиться розрахунок інтенсивних показників?

A. І*

B. II

C. ІІІ

D. IV

E. V

269. На якому етапі прямого методу стандартизації проводимо вибір і розрахунок стандарту?

A. II*

B. І

C. III

D. IV

E. V

270. На якому етапі прямого методу стандартизації проводиться розрахунок „очікуваних" величин?

A. III*

B. І

C. ІІ

D. IV

E. V

271. На якому етапі прямого методу стандартизації розраховуємо стандартизовані показники?

A. IV*

B. І

C. ІІ

D. III

E. V

272. На якому етапі прямого методу стандартизації проводиться порівняння простих інтенсивних та стандартизованих показників?

A. V*

B. І

C. II

D. ІІІ

E. IV

273. Стандартизовані показники слід вважати:

A. Умовними*

B. Повними

C. Офіційними

D. Істинними

E. Відносними

274. Чим найчастіше обумовлена неоднорідність сукупностей?

A. Різним віко-статевим складом*

B. Різним кількісним складом

C. Неоднаковим числом спостережень

D. Малим числом спостережень

E. Великим числом спостережень

275. Які із методів необхідно використати при порівнянні інтенсивних показників, які обчислені в якісно неоднорідних сукупностях?

A. Стандартизація*

B. Оцінка достовірності різниці між показниками

C. Визначення помилки показників

D. Визначення достовірності відносної величини

E. Визначення парної кореляції

276. Метод стандартизації використовується:

A. Для порівняння інтенсивних показників, які обчислені в якісно неоднорідних сукупностях*

B. Для визначення наявності або відсутності впливу певного фактора (ознаки) на величину інтенсивного показника

C. Для усунення впливу якихось факторів (ознак) на величину інтенсивного показника

D. Для оцінки достовірності отриманих результатів

E. Для визначення характеру і сили зв’язку між двома явищами

277. Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершені розрахунки показників захворюваності робітників?

A. На першому етапі*

B. На другому етапі

C. На третьому етапі

D. На четвертому етапі

E. На п’ятому етапі

278. Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершено вибір і розрахунок стандарту?

A. На другому етапі*

B. На першому етапі

C. На третьому етапі

D. На четвертому етапі

E. На п’ятому етапі

279. Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершені розрахунки очікуваних показників захворюваності в групі стандарту?

A. На третьому етапі*

B. На першому етапі

C. На другому етапі

D. На четвертому етапі

E. На п’ятому етапі

280. Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершені розрахунки стандартизованих показників захворюваності?

A. На четвертому етапі*

B. На першому етапі

C. На другому етапі

D. На третьому етапі

E. На п’ятому етапі

281. Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершене порівняння показників захворюваності робітників та стандартизованих показників?

A. На п’ятому етапі*

B. На першому етапі

C. На другому етапі

D. На третьому етапі

E. На четвертому етапі

282. За допомогою якого методу можна встановити взаємозв’язок між статтю та смертністю від інфаркту міокарда?

A. Методом рангової кореляції*

B. Кореляційним відношенням

C. Методом розрахунку довірчих меж

D. Непрямим методом

E. Методом варіації

283. У природі розрізняють дві форми кількісних зв'язків між явищами або процесами: функціональний та кореляційний. Для яких процесів характерний функціональний зв'язок?

A. Фізико-хімічних*

B. Медичних

C. Біологічних

D. Політичних

E. Соціологічних

284. Для характеристики зв'язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначити, що з наведеного є методом його розрахунку.

A. Ранговий метод*

B. Метод знаків

C. Метод змінної середньої

D. Метод найменших квадратів

E. Метод стандартизації

285. Який з методів статистичної обробки даних необхідно використати для оцінки міри впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я населення?

A. Кореляційний аналіз*

B. Аналіз динамічного ряду

C. Розрахунок відносних і середніх величин

D. Методи оцінки вірогідності відмінностей

E. Методи стандартизації

286. При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-побутові умови і шкідливі звички хворих. Яка з нижченаведених методик дозволяє оцінити силу впливу паління тютюну на захворюваність туберкульозом?

A. Обчислення коефіцієнта кореляції*

B. Аналіз показників динамічного ряду

C. Обчислення коефіцієнта регресії

D. Обчислення стандартизованих показників

E. Оцінка вірогідності відмінностей показників

287. У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалася величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб встановити силу зв'язку між цими ознаками?

A. Коефіцієнтом кореляції*

B. Сигмальним відхиленням

C. Коефіцієнтом варіації

D. Коефіцієнтом Стьюдента

E. Помилкою репрезентативності

288. Який статистичний метод обробки матеріалу треба використати для встановлення зв'язку між захворюваністю та температурними умовами довкілля?

A. Кореляції*

B. Відносні показники

C. Стандартизації

D. Середні величини

E. Динамічні ряди

289. На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив -0,67. Визначити направленість зв'язку між ознаками.

A. Зворотний зв'язок*

B. Прямий зв'язок

C. Сильний зв'язок

D. Середній зв'язок

E. Слабкий зв'язок

290. На репрезентативній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв'язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,7. Визначити направленість та силу зв'язку між ознаками, що вивчаються.

A. Прямий сильний зв'язок*

B. Прямий слабкий зв'язок

C. Прямий середній зв'язок

D. Повний зв'язок

E. Дані про взаємозв'язок не достовірні

291. На основі даних про захворюваність на грип та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив -0,58. Визначити направленість зв'язку між ознаками.

A. Зворотний зв'язок*

B. Прямий зв'язок

C. Сильний зв'язок

D. Середній зв'язок

E. Слабкий зв'язок

292. Аналіз результатів поточного санітарного нагляду за виконанням плану проведення щеплень серед учнів 50 шкіл дозволив з'ясувати, що між рівнем захворюваності на паротит та питомою вагою щеплених існує кореляційний взаємозв'язок, який відображається показником rхy = -0,87. Охарактеризуйте цей взаємозв'язок:

A. Зворотний сильний кореляційний взаємозв'язок*

B. Прямий сильний кореляційний взаємозв'язок

C. Середньої сили зворотний кореляційний взаємозв'язок

D. Функціональний взаємозв'язок

E. Середньої сили прямий кореляційний взаємозв'язок

293. Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з'ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує прямий сильний кореляційний взаємозв'язок. У яких межах має бути значення показника кореляції?

A. У межах від (+0,70) до (+0,99)*

B. У межах від (-0,70) до (-0,99)

C. У межах від (-0,30) до (-0,99)

D. У межах від (+0,30) до (+0,99)

E. У межах від (-0,70) до (+0,70)

294. Оцінити кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rхy = +0,31:

A. Прямий, середній*

B. Прямий, слабкий

C. Прямий, сильний

D. Зворотний, слабкий

E. Зворотний, середній

295. При оцінці взаємозв'язку між віком хворих на гіпертонічну хворобу та рівнем артеріальному тиску коефіцієнт кореляції становив +0,8. Оцінити напрямок та силу зв'язку в даному випадку:

A. Прямий, сильний*

B. Прямий, слабкий

C. Прямий, повний

D. Зворотний, слабкий

E. Зворотний, середній

296. Оцінити кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rхy = - 0,8:

A. Зворотний, сильний*

B. Зворотний, середній

C. Прямий, середній

D. Прямий, слабкий

E. Зворотний, прямолінійний

297. Як називається кореляційний зв'язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного пропорційно?

A. Прямолінійний*

B. Прямий

C. Криволінійний

D. Зворотний

E. Однонаправлений

298. Як називається кореляційний зв'язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного не пропорційно?

A. Криволінійний*

B. Прямий

C. Зворотний

D. Прямолінійний

E. Однонаправлений

299. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити один із видів статистичного зв'язку між ознаками.

A. Прямий*

B. Паралельний

C. Дискретний

D. Простий

E. Змішаний

300. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень проводиться статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити один із видів статистичного зв'язку між ознаками.

A. Зворотний*

B. Паралельний

C. Дискретний

D. Простий

E. Змішаний

301. При вивченні залежності захворюваності черевним тифом від охоплення населення щепленням встановлено, що між цими ознаками є середньої сили зворотній зв'язок. В якому з цифрових діапазонів знаходиться коефіцієнт кореляції?

A. Від -0,30 до -0,69*

B. Від -0,70 до -0,99

C. Від +0,01 до +0,29

D. Від +0,30 до +0,69

E. Від +0,70 до +0,99

302. Проводилось вивчення впливу температури повітря в осінній період на захворюваність гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює -0,75. Як буде змінюватись захворюваність на ГРІ при зниженні температури повітря в осінній період?

A. Буде збільшуватись*

B. Зросте на 25%

C. Буде зменшуватись

D. Зменшиться на 25%

E. Не зміниться

303. Частота паління серед жінок різних вікових груп становить: у віці до 24 років — 36,3%, У віці 25-29 років — 36,8%, у 30-34 роки — 35,4%, у 35-39 років — 33,5%, у 40-44 роки — 40,2%. Яку методику слід застосувати для визначення зв'язку між наведеними даними?

A. Метод визначення рангового коефіцієнта кореляції*

B. Метод обчислення ймовірності

C. Метод визначення лінійного коефіцієнта кореляції

D. Метод обчислення коефіцієнта регресії

E. Метод обчислення функціональної залежності

304. Який статистичний показник буде відображати виявлену залежність між порушенням функції зовнішнього дихання та тривалістю захворювання у обстежених хворих на міастенію?

A. Показник кореляційного взаємозв'язку*

B. Відносний показник взаємозалежності

C. Показник достовірності різниці двох середніх значень

D. Показник наочності

E. Показник співвідношення

305. У випадку наявності даних щодо охоплення дітей щепленням у різних адміністративних районах області та рівнів захворюваності на кір, які методики можна застосувати для аналізу залежності захворюваності від рівня охоплення щепленням?

A. Методику визначення рангового коефіцієнта кореляції*

B. Методику обчислення показника співвідношення

C. Методику визначення питомої ваги тих, що не хворіли

D. Методику обчислення показника наочності

E. Методику обчислення ймовірності

306. Одним із методів встановлення зв'язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу?

A. Ранжування порівнюваних ознак*

B. Визначення варіації ознак

C. Визначення середніх величин ознак, які вивчаються

D. Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак

E. Визначення «нульової» гіпотези

307. Наведені дані про рівні захворюваності на дифтерію та кількість щеплень. Які критерії можна використати для встановлення зв'язку в цьому випадку?

A. Коефіцієнт кореляції*

B. Коефіцієнт варіації

C. Коефіцієнт співвідношення

D. Критерій знаків

E. Показник наочності

308. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити, з якою метою застосовується кореляційний аналіз.

A. Вимірювання сили та напрямку зв'язку між ознаками*

B. Оцінка вірогідності різниці ознак у взаємозв'язаних сукупностях

C. Вивчення ступеню зміни однієї ознаки при зміні іншої ознаки

D. Прогнозування тенденцій зміни ознак

E. Прогнозування зміни ознак

309. За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв'язку між вказаними ознаками?

A. Обчислення коефіцієнта кореляції*

B. Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей

C. Обчислення коефіцієнта відповідності

D. Обчислення стандартизованого коефіцієнта

E. Обчислення показників динамічного ряду

310. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,59. Який зв’язок між ознаками?

A. Прямий середньої сили*

B. Сильний прямий

C. Сильний зворотній

D. Слабкий прямий

E. Слабкий зворотній

311. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює -0,12. Який зв’язок між ознаками?

A. Слабкий зворотній*

B. Сильний прямий

C. Сильний зворотній

D. Слабкий прямий

312. Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції способом Спірмена

A. Різниця рангів і число спостережень*

B. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y

C. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

D. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

E. Різниця рангів і похибка

313. Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції способом Пірсона

A. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y*

B. Різниця рангів і число спостережень

C. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

D. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

E. Різниця рангів і похибка

314. Рівень звертання населення за медичною допомогою залежить від відстані до медичного закладу. Яку методику потрібно застосувати для якісної оцінки цих даних?

A. Кореляційний аналіз*

B. Метод стандартизації

C. Варіаційний аналіз

D. Динамічний аналіз

E. Оцінка різноманітності ознаки

315. Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки зв’язку між лікарняною летальністю і терміном госпіталізації

A. Кореляційний аналіз*

B. Метод стандартизації

C. Варіаційний аналіз

D. Динамічний аналіз

E. Оцінка різноманітності ознаки

316. Який вид зв'язку між ознаками (явищами) характерний для соціально-медичних процесів, клінічної медицини та біології?

A. Кореляційний*

B. Простий

C. Складний

D. Функціональний

E. Постійний.

317. В яких випадках проявляється кореляційний зв'язок?

A. При масовому співставленні явищ*

B. При малому числі спостережень

C. При наявності строгої залежності між явищами

D. При порівнянні двох показників

E. При нормальному розподілі ознаки

318. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого сильного кореляційного зв'язку?

A. Від 0,7 до 1*

B. Від 1 до 0,5

C. Від 1 до 0,6

D. Від 0,3 до 0,69

E. Від 0,01 до 0,29

319. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого слабкого кореляційного зв'язку?

A. Від 0,01 до 0,29*

B. Від 1 до 0,5

C. Від 1 до 0,6

D. Від 0,7 до 1

E. Від 0,3 до 0,69

320. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого кореляційного зв'язку середньої сили?

A. Від 0,3 до 0,69*

B. Від 1 до 0,5

C. Від 1 до 0,6

D. Від 0,7 до 1

E. Від 0,01 до 0,29

321. В яких випадках має місце функціональний зв'язок?

A. При наявності строгої залежності між явищами*

B. При малому числі спостережень

C. При масовому співставленні явищ

D. При порівнянні двох показників

E. При нормальному розподілі ознаки

322. Яке мінімальне значення tдозволяє зробити висновок, що коефіцієнт кореляції достовірний?

A. 2*

B. 0,5

C. 1

D. 3

E. 5

323. Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0-14 років) складає 15 %, частка населення у віці 15-49 років — 50 %, частка населення у віці 50 років та старші — 35 %. Визначити тип вікової структури населення району.

A. Регресивний тип*

B. Стаціонарний тип

C. Прогресивний тип

D. Депопуляційний тип

E. Звужений тип

324. Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з наведених показників відноситься показник природного руху населення?

A. Інтенсивний показник*

B. Екстенсивний показник

C. Показник наочності

D. Показник співвідношення

E. Показник результативності

325. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини?

A. Медичне свідоцтво про народження*

B. Довідка пологового будинку про народження дитини

C. Журнал запису пологів в стаціонарі

D. Лікарське свідоцтво про народження дитини

E. Карта розвитку новонародженого

326. Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров'я населення, є середня очікувана тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя?

A. Смертність немовлят*

B. Смертність дітей, старших 1 року

C. Мертвонароджуваність

D. Смертність у працездатному віці

E. Смертність серед осіб похилого віку

327. На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 осіб, які проживають у сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначити, яку міграцію здійснюють робітники.

A. Маятникову міграцію*

B. Постійну міграцію

C. Сезонну міграцію

D. Щоденну міграцію

E. Щомісячну міграцію

328. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.

A. Перинатальна смертність*

B. Загальна смертність

C. Народжуваність

D. Смертність немовлят

E. Шлюбна плодовитість

329. У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.

A. Народжуваність*

B. Загальна плідність

C. Коефіцієнт життєстійкості

D. Природний приріст населення

E. Шлюбна плідність

330. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

A. Медичне свідоцтво про народження*

B. Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

C. Виписка з історії розвитку новонародженого

D. Виписка з історії пологів

E. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

331. Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

A. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу*

B. Медичне свідоцтво про народження

C. Історія розвитку дитини

D. Історія розвитку новонародженого

E. Історія пологів

332. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?

A. Не пізніше трьох місяців*

B. Не пізніше одного місяця

C. Не пізніше трьох днів

D. Не пізніше одного року

E. Не пізніше десяти днів

333. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

A. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть*

B. Лікарське свідоцтво про смерть

C. Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

D. Медичне свідоцтво про народження

E. Виписка з історії пологів

334. Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав «Лікарське свідоцтво про смерть» і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?

A. Не пізніше трьох днів*

B. Не пізніше десяти днів

C. Не пізніше одного місяця

D. Не пізніше трьох місяців

E. Не пізніше одного року

335. Після тривалого захворювання, з приводу якого останні 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку?

A. Лікарське свідоцтво про смерть*

B. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

C. Фельдшерська довідка про смерть

D. Виписка з журналу обліку померлих

E. Карта обліку диспансерного спостереження

336. У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31 %, а питома вага осіб віком 50 років і понад — 20 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:

A. Прогресивний тип населення*

B. Імміграція населення

C. Регресивний тип населення

D. Стаціонарний тип населення

E. Еміграція населення

337. У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0-14 років становить 15 %, а віком 50 років і понад — 30 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш точно характеризує дану демографічну ситуацію:

A. Регресивний тип населення*

B. Імміграція

C. Еміграція

D. Стаціонарний тип населення

E. Прогресивний тип населення

338. У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років — 25 %, питома вага населення віком 50 років і понад — така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?

A. Стаціонарний тип населення*

B. Прогресивний тип населення

C. Еміграція населення

D. Регресивний тип населення

E. Імміграція населення

339. У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне масове переселення з-за кордону. Визначити, який вид механічного руху населення відбувається в регіоні.

A. Імміграція населення*

B. Стаціонарний тип населення

C. Прогресивний тип населення

D. Еміграція населення

E. Регресивний тип населення

340. В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя — 10. В минулому році народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних?

A. Смертність немовлят*

B. Народжуваність

C. Загальна смертність

D. Природний рух

E. Перинатальна смертність

341. Демографічні дані використовуються системою охорони здоров'я для комплексної оцінки стану здоров'я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Визначити, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію.

A. Народжуваність, загальна смертність, природний приріст*

B. Народжуваність та летальність

C. Загальна смертність, природний приріст

D. Результати періодичних медичних оглядів

E. Суцільного перепису населення

342. Протягом року народилося живим 500 дітей, мертвими — 5. В перші 7 днів життя померло 8 дітей. Який з наведених показників слід розрахувати за цими даними?

A. Перинатальну смертність*

B. Народжуваність

C. Смертність немовлят

D. Загальну смертність

E. Природний рух

343. Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Визначити, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят.

A. Вроджені аномалії*

B. Захворювання органів дихання

C. Стани, що виникли в перинатальному періоді

D. Інфекційні та паразитарні захворювання

E. Захворювання центральної нервової системи

344. Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час?

A. Постійною*

B. Невизначеною

C. Тривалою

D. Сезонною

E. Маятниковою

345. Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час?

A. Сезонною*

B. Невизначеною

C. Короткотерміновою

D. Нетривалою

E. Маятниковою

346. При аналізі міграції населення її кваліфікують за рядом ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання?

A. Маятниковою*

B. Невизначеною

C. Щоденною

D. Службовою

E. Сезонною

347. Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається?

A. Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку*

B. Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

C. Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

D. Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

E. Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

348. Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них показник природного приросту. Як визначається цей показник?

A. Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності*

B. Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих

C. Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку

D. Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими

E. Різниця між народженими живими і мертвими

349. Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. Смертність до 1 року*

B. Смертність до 28 днів

C. Смертність до 56 днів

D. Смертність до 87 днів

E. Смертність до 7 днів

350. Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. Смертність до 7 днів*

B. Смертність до 28 днів

C. Смертність до 56 днів

D. Смертність до 87 днів

E. Смертність до 1 року

351. На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. Смертність до 28 днів*

B. Смертність до 7 днів

C. Смертність до 56 днів

D. Смертність до 87 днів

E. Смертність до 1 року

352. Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

A. Смертність від 28 днів до 1 року*

B. Смертність до 28 днів

C. Смертність до 7 днів

D. Смертність від 7 днів до 1 року

E. Смертність до 1 року

353. Малюкова смертність суттєво впливає на середню тривалість очікуваного життя населення. Яка в Україні основна причина смертності немовлят?

A. Стани, які виникли в перинатальному періоді*

B. Уроджені аномалії розвитку

C. Нещасні випадки, отруєння і травми

D. Інфекційні захворювання

E. Хвороби органів дихання

354. При аналізі малюкової смертності важливо виявити основні її причини. Яка причина знаходиться на другому місці серед причин смертності немовлят в Україні?

A. Уроджені аномалії розвитку*

B. Інфекційні захворювання

C. Нещасні випадки, отруєння і травми

D. Стани, які виникли в перинатальному періоді

E. Хвороби органів дихання

355. Зниження мертвонароджуваності пов'язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених?

A. Перинатальної смертності*

B. Ранньої неонатальної смертності

C. Неонатальної

D. Постнеонатальної

E. В усіх перерахованих випадках

356. Материнська смертність — показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до материнської смертності?

A. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами*

B. Смертність під час пологів

C. Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами

D. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

E. Смертність на протязі вагітності

357. Демографія — це:

A. Наука про населення в його суспільному розвитку*

B. Наука про відтворення та здоров’я населення

C. Наука про чисельність, склад та здоров’я населення

D. Наука про соціальні фактори відтворення та здоров’я населення

E. Наука, що вивчає соціальні закономірності здоров’я людей та обґрунтовує шляхи його поліпшення через раціональну організацію охорони здоров’я

358. Основним джерелом інформації про чисельність і склад населення є:

A. Перепис населення*


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1531 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.227 сек.)