АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Особливості біомеханізму пологів при поперечнозвуженому тазі

Прочитайте:
  1. Анатомо – фізіологічні особливості новонародженої дитини. Характеристика та ознаки.
  2. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи. Профілактика і лікування хворих на рахіт.
  3. Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи. Анемія у дітей раннього віку.
  4. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ
  5. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Захворювання шкіри в новонародженої дитини
  6. Біомеханізм пологів
  7. Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання
  8. БІОМЕХАНІЗМ ПОЛОГІВ ПРИ ЗАДНЬОМУ ВИДІ ПОТИЛИЧНОГО ПЕРЕДЛЕЖАННЯ
  9. БІОМЕХАНІЗМ ПОЛОГІВ ПРИ ПЕРЕДНЬОМУ ВИДІ ПОТИЛИЧНОГО ПЕРЕДЛЕЖАННЯ
  10. Біомеханізм пологів при передньому виді потилочного передлежання.

Поперечнозвужений таз характеризується зменшенням поперечних розмірів таза на 0,5—1 см і більше при нормальному (або збільшеному) розмірі істинної кон'югати. Діагноз ставиться при УЗД, оскільки клінічні оз-


 
наки, в тому числі і виміри великого таза, недостатньо інформативні. Діаг­ностичне значення має зменшення поперечного розміру ромба Міхаеліса.

При поєднанні зменшення поперечних розмірів таза зі збільшенням і-стинної кон'югати нерідко утворюється високе пряме стояння голівки.

Якщо потилиця спрямована до симфізу, голівка невелика, пологова діяльність добра, голівка сильно згинається, проходить в зігнутому стані (сагітальний шов в прямому розмірі) через всі площини таза і народжується як при передньому виді потиличного передлежання.

Якщо потилиця обернена назад, повернення зігнутої голівки на 180° може статися в порожнині таза (лише при невеликій голівці та енергійній пологовій діяльності), і вона прорізується в передньому або задньому виді. При високо­му прямому стоянні голівки (особливо при задньому виді) виникають усклад­нення, які є показанням до кесаревого розтину.

Особливості біомеханізму пологів приплоскому тазі

Простий плоский таз — таз, у якого всі прямі розміри зменшені. Він утворюється внаслідок зміщення крижів до лона. Наприклад: нормальний таз 25—28—31—20, простий плоский таз 25—28—31—18, плоскорахітичний таз 26—26—31—17.

Плоскорахітичний таз — таз, деформований у зв'язку з захворюванням рахітом.

Перша особливість біомеханізму пологів — вставлення голівки сагітальним швом в поперечному розмірі входу до малого таза та довге стояння тут.

Друга особливість — незначне розгинання голівки при вході до малого таза.

Третя особливість — бокове нахилення голівки (асинклітичне вставлен­ня). Розрізняють передній (Негелевський) асінклітизм та задній (Літц-манівський) асинклітизм (несприятливий).

Четверта особливість — брахіоцефалічна конфігурація голівки. Розбіжності біомеханізму пологів при плоских тазах полягають в тому, що при простому плоскому тазі внутрішнє повернення голівки завершується на тазовому дні, а при плоскорахітичному — на межі широкої та вузької площини малого таза, оскільки в останньому випадку звужений тільки вхід до малого таза.

При плоскому простому тазі труднощі, які відчуває голівка при вході до та­за, мають місце і в порожнині, і у виході з таза, оскільки прямі розміри звужені в усіх площинах. Часто виникає низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. При плоскорахітичному тазі голівка плода, проходячи площину входу до малого таза, далі дуже швидко (іноді кілька хвилин) спускається на тазове дно та народжується, оскільки прямі розміри порожнини та виходу можуть бути навіть збільшені, що значно збільшує травматизм плода.

Під терміном "клінінічно вузький таз" розуміємо несумісність між голівкою плода та тазом роділлі, незалежно від розмірів останнього. Най­частішою причиною клінічно вузького таза є великі розміри плода, для якого


анатомічно нормальні розміри таза стають недостатніми. Це поняття клінічне і визначається в пологах при хорошій пологовій діяльності: водах, що відійшли; достатньому розкритті шийки матки; голівці, що вставилась. Діагностичні ознаки клінічно вузького таза:

1) особливості біомеханізму пологів;

2) виражена конфігурація голівки плода;

3) ознаки Вастена та Цангейместера;

4) відсутність руху голівки при повному відкритті та енергійній пологовій
діяльності;

5) симптоми притискання сечового міхура;

6) симптом загрози розриву матки.

У процесі пологів при вузькому тазі можуть виникнути такі ускладнення, як передчасне відходження навколоплідних вод, слабкість пологової діяль­ності, розрив матки, гіпоксія плода.

Ведення пологів при вузькому тазі являє собою відповідальне та складне завдання. Це пов'язано з тим, що при анатомічно вузькому тазі пологи мо­жуть бути:

- нормальними;

- обтяженими, але закінчитися сприятливо при наданні правильної до­
помоги;

- дуже тяжкими, з ускладненнями, небезпечними для роділлі і плода.

В таких випадках, як правило, виникає необхідність оперативного роз­родження.

При І ступені звуження та середніх розмірах плода пологи ведуться очікувально, ретельно наглядаючи за їх динамікою, станом роділлі та плода. При II та III ступенях звуження показаний плановий кесарів розтин, а при мертвому плоді — плодоруйнівна операція; IV ступінь звуження таза, неза­лежно від стану плода, є абсолютним показанням до кесаревого розтину.

Хірургічне втручаня застосовують при виникненні ускладнень, які загро­жують роділлі та плоду. Показання до хірургічного втручання виникають при появі ознак невідповідності між розмірами таза та голівки.

V. План організації заняття

 

Організаційний момент 2 % навчального часу
Мотивація теми 3 % " "
Контроль вихідного рівня знань 20 % " "
Самостійна робота студентів під контролем викладача 35 % " "
Контроль остаточного рівня знань 20 % " "
Оцінка знань студентів 15% " "
Узагальнення викладача, завдання додому 5 % " "

 
VI. Основні етапи заняття

А. Підготовчий — в навчальній кімнаті на початку заняття викладач дає науково-методичне обгрунтування теми, проводить контроль базових знань, вихідного рівня знань з теми, що вивчається, видає завдання для самостійної роботи студентів.

Б. Основний — самостійна робота студентів під керівництвом викладача в палатах відділення паталогії вагітних, в передпологовій палаті, в пологовому залі. Студенти вимірюють обов'язкові та додаткові розміри таза вагітних, роділь з різними формами і ступенями звуження. Для засвоєння практичних вмінь студентів слід розподілити на підгрупи по 2—3 особи в кожній.

В. Заключний — контроль остаточного рівня знань (засвоєння навчально­го матеріалу) шляхом доповідей студентів викладачу про виконання само­стійної роботи, розв'язування ситуаційних задач, узагальнення, оцінки роботи кожного студента, включаючи знання деонтології.

VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: навчальна кімната, відділення паталогії вагітних, передпологова палата, пологовий зал.

Обладнання: скелетований нормальний таз, лялька, фантом, муляжі різноманітних форм звуженого таза, таблиці ромб Михаеліса при різно­манітних формах звуженого таза, передній та задній асинклітизм, форми жи­вота у вперше- та повторнонароджуючих при клінічно вузькому тазі, біомеханізм пологів при загальнорівномірнозвуженому, поперечнозвуже-ному, простому плоскому та плоскорахітичному тазі.

VIII. Контрольні запитання та завдання

1. Що таке анатомічно звужений таз?

2. Які форми вузького таза вам відомі?

3. Що таке клінічно вузький таз?

4. Класифікація звужених тазів за формою звуження.

5. Класифікація звужених тазів за ступенем звуження.

6. Перебіг вагітності при вузькому тазі.

7. Складіть прогноз пологів при різних ступенях звуження таза.

8. Опишіть біомеханізм пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі,
його особливості.

9. Опишіть біомеханізм пологів при поперечнозвуженому тазі, його
особливості.

10. Опишіть біомеханізм пологів при плоскорахітичному тазі.

11. Опишіть біомеханізм пологів при простому плоскому тазі.

12. Що таке асинклітичне вставлення та які види їх ви знаєте?

13. Як проходять пологи при вузькому тазі? їх особливості.


 

14. Які можуть виникнути ускладнення в пологах для матері і плода?

15. Роль жіночої консультації у виявленні вузького таза та профілактики
ускладнень.

IX. Завдання для самостійної роботи студентів

1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні
знань.

2. Робота з лялькою, тазом з визначення відношення голівки до малого
таза при різних формах звуження таза.

3. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у вагітної або
роділлі з загальнорівномірнозвуженим тазом.

4. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у вагітної або
роділлі з поперечнозвуженим тазом.

5. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у роділь з про­
стим плоским тазом.

6. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у вагітної або
роділлі з плоскорахітичним тазом.

7. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у вагітних з ко-
созміщеним тазом.

8. Виконання вагінального дослідження у роділлі з вузьким тазом.

9. Визначення передбачуваної маси плода, його стану, розмірів таза у
роділлі з вузьким тазом. Визначення прогнозу пологів та попередньо­
го плану ведення пологів.

10. Самостійне складання ситуаційних задач щодо перебігу та ведення
пологів у вагітних з вузьким тазом.

X. Ситуаційні задачі для оцінки остаточного рівня знань студентів

№ 1. Впершонароджуюча, розміри таза 23—26—29—17 см. Пологова діяльність активна, розкриття шийки матки на 6 см, плодовий міхур цілий. Голівка плода малим сегментом у вході до малого таза. Мис досягається. Діагональна кон'югата 10 см. Маса плода 3 кг. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря, прогноз пологів.

№ 2. Впершенароджуюча, розміри таза 25—28—31—20 см. Пологова діяльність активна. Води відійшли чисті. Маса плода 4500,0. Голівка притис­нута до входу в малий таз. Ознака Вастена позитивна. Розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Мис не досягається. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 136 уд/хв. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.

№ 3. Роділля Н., пологи перші, термінові. Розміри таза 26—27—30— 18 см. Пологова діяльність активна. Голівка притиснута до входу в малий таз. При вагінальному обстеженні: розкриття шийки матки на 8 см, сагітальний шов в поперечному розмірі, відхилений до промонторіуму. Передбачувана


 
маса плода 3800,0. Води відійшли 2 години тому. Встановіть діагноз. Визнач­те тактику лікаря.

№ 4. Повторнонароджуюча, в минулому — внутрішньоутробна смерть плода та краніотомія. Вагітність переношена на 3 тижні. Розміри таза 25—27—30— 18 см, головне попередлежання. Голівка притиснута до входу в малий таз. Маса плода 3500,0. Розкриття шийки матки на 9 см. Води щойно відійшли. Діагональ­на кон'югата 10 см. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.

Завдання для позааудиторної роботи

Складіть реферат на тему:

1. Нові методи дослідження у вагітних з вузьким тазом.

2. УЗД у визначенні вузького таза.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 1461 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.017 сек.)